St.prp. nr. 1 (2002-2003)

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5618-5619 og 5671

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2003, kapitlene 1300-1380, 4300-4380, 5618-5619 og 5671

I

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300)

01

Driftsutgifter

92 100 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

12 900 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

16 700 000

121 700 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

15 000 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

104 800 000

70

Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv. , kan overføres

4 500 000

71

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede , kan overføres

10 400 000

134 700 000

Sum Administrasjon m.m.

256 400 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport

70

Godtgjørelse for innenlandske flyruter , kan nyttes under kap. 1311, post 71

401 100 000

401 100 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

70

Tilskudd til Luftfartsverkets regionale flyplasser

250 000 000

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser , kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 70

12 500 000

262 500 000

1313

Luftfartstilsynet (jf. kap. 4313)

01

Driftsutgifter

120 000 000

120 000 000

1314

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (jf. kap. 4314)

01

Driftsutgifter

23 000 000

23 000 000

Sum Luftfartsformål

806 600 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen (jf. kap. 4320)

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 72

5 502 200 000

24

Statens vegvesens produksjon , kan overføres

-110 000 000

30

Riksveginvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 72

4 568 400 000

33

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

121 800 000

35

Vegutbygging i Bjørvika

20 000 000

72

Tilskudd til riksvegferjedrift , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

1 091 300 000

11 193 700 000

1322

Svinesundsforbindelsen AS

91

Lån

250 000 000

250 000 000

Sum Vegformål

11 443 700 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

70

Tilskudd til Hurtigruten

183 200 000

72

Særskilt tilskudd til kollektivtransport

10 000 000

73

Tilskudd til lengre reiser , overslagsbevilgning

42 000 000

235 200 000

Sum Særskilte transporttiltak

235 200 000

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket (jf. kap. 4350)

23

Drift og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 30

3 001 600 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen , kan overføres

90 700 000

30

Investeringer i linjen , kan overføres, kan nyttes under post 23

1 346 100 000

4 438 400 000

1351

Overføringer til NSB AS

70

Betaling for persontransporttjenester

1 386 000 000

1 386 000 000

1354

Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354)

01

Driftsutgifter

21 200 000

21 200 000

Sum Jernbaneformål

5 845 600 000

Samferdselsberedskap

1360

Samferdselsberedskap

01

Driftsutgifter

3 000 000

30

Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv. , kan overføres

3 700 000

70

Beredskapslagring , kan overføres

1 400 000

71

Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedrørende Totalforsvaret

48 100 000

56 200 000

Sum Samferdselsberedskap

56 200 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Kjøp av posttjenester

70

Betaling for ulønnsomme posttjenester

305 000 000

305 000 000

1380

Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380)

01

Driftsutgifter

152 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

25 100 000

177 700 000

Sum Post og telekommunikasjoner

482 700 000

Sum departementets utgifter

19 126 400 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet (jf. kap. 1300)

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 900 000

1 900 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

389 000 000

389 000 000

4313

Luftfartstilsynet (jf. kap. 1313)

01

Gebyrinntekter

84 600 000

84 600 000

4320

Statens vegvesen (jf. kap. 1320)

01

Salgsinntekter m.m.

17 000 000

02

Diverse gebyrer

284 100 000

301 100 000

4350

Jernbaneverket (jf. kap. 1350)

01

Kjørevegsavgift

40 000 000

02

Salg av utstyr og tjenester mv.

177 900 000

06

Videresalg av elektrisitet til togdrift

162 000 000

07

Betaling for bruk av Gardermobanen

90 700 000

37

Anleggsbidrag

29 300 000

499 900 000

4380

Post-og teletilsynet (jf. kap. 1380)

01

Diverse avgifter og gebyrer

167 700 000

167 700 000

Sum Samferdselsdepartementet

1 444 200 000

Renter og utbytte m.v.

5618

Innskuddskapital i Posten Norge AS

80

Utbytte

54 000 000

54 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

463 000 000

463 000 000

5671

Renter og utbytte fra BaneTele AS

81

Utbytte

16 000 000

16 000 000

Sum Renter og utbytte m.v.

533 000 000

Sum departementets inntekter

1 977 200 000

Vegformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23 og 30

kap. 4320 postene 01 og 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån til anskaffelse og ombygging av ferjer i tilskuddsberettiget ferjedrift, likevel slik at totalrammen for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 1 205 mill. kroner.

IV

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, likevel slik at samlet, løpende refusjonsforpliktelse ikke overstiger 1 800 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

V

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan forplikte staten for framtidige budsjetterminer utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

Jernbaneformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

VI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1350 postene 23 og 30

kap. 4350 postene 02 og 06

kap. 1350 post 25

kap. 4350 post 07

kap. 1350 post 30

kap. 4350 post 37

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

650 mill. kroner

VIII

Forskutteringer

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan inngå avtale om forskuttering av 50 mill. kroner fra LKAB til utbygging av nytt kryssingsspor ved Katterat stasjon på Ofotbanen mot tilbakebetaling, uten renter, i 2004.

IX

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan forplikte staten for framtidige budsjetterminer utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 150 mill. kroner.

Andre fullmakter

X

Opprettelse av aksjeselskap

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan opprette aksjeselskap under Jernbaneverket med aksjekapital tilsvarende minimumskravet i aksjeloven.

Post og telekommunikasjoner

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1380

Post- og teletilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 mill. kroner

Andre fullmakter

XII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.