St.prp. nr. 1 (2002-2003)

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5618-5619 og 5671

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2003 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 1300-1380

kr

19 126 400 000
b.

Sum inntekter under kap. 4300-4380, 5618-5619 og 5671

kr

1 977 200 000