Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2005, kapitlene 900–953, 2421, 2426 og 2460, 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Administrasjon

0900

Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900)

01

Driftsutgifter

133 700 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

33 050 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

17 500 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 700 000

187 950 000

Sum Administrasjon

187 950 000

Infrastruktur og rammebetingelser

0901

Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901)

01

Driftsutgifter

180 700 000

180 700 000

0902

Justervesenet (jf. kap. 3902)

01

Driftsutgifter

70 050 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 750 000

71 800 000

0903

Norsk Akkreditering (jf. kap. 3903)

01

Driftsutgifter

17 800 000

17 800 000

0904

Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904)

01

Driftsutgifter

186 900 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen , kan overføres

53 700 000

240 600 000

0905

Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3905)

01

Driftsutgifter

105 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 100 000

141 100 000

0906

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (jf. kap. 3906)

01

Driftsutgifter

10 500 000

30

Sikrings- og miljøtiltak , kan overføres

4 500 000

15 000 000

0907

Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3907)

01

Driftsutgifter

226 300 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 200 000

22

Flytteutgifter , kan overføres

48 100 000

280 600 000

0908

Skipsregistrene (jf. kap. 3908)

01

Driftsutgifter

8 900 000

8 900 000

0909

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

130 000 000

71

Tilskudd til fergerederier i utenriksfart i NOR , overslagsbevilgning

315 000 000

72

Tilskudd til offshorefartøyer i NOR , overslagsbevilgning

615 000 000

1 060 000 000

0912

Bedriftsrettet informasjons­formidling

70

Tilskudd

13 150 000

13 150 000

0913

Standardisering

70

Tilskudd

25 000 000

25 000 000

Sum Infrastruktur og ramme­betingelser

2 054 650 000

Forskning, nyskaping og internasjonalisering

0920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

896 000 000

896 000 000

0922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

29 000 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

88 900 000

71

Internasjonal romvirksomhet

176 300 000

72

Nasjonale følgemidler

23 600 000

317 800 000

0924

Internasjonalt samarbeid og ­utviklingsprogrammer

70

Tilskudd , kan overføres

14 500 000

14 500 000

0929

Bedriftsrettet kompetanseoverføring

70

Tilskudd

16 900 000

16 900 000

0934

Internasjonaliseringstiltak

70

Eksportfremmende tiltak , kan overføres

12 400 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

40 100 000

95

Innskudd i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

29 900 000

82 400 000

0937

Reiselivstiltak

71

Tilskudd til Svalbard Reiseliv AS

2 000 000

2 000 000

0938

Omstillingstiltak

71

Omstillingstilskudd til Sør-Varanger , kan overføres

10 500 000

10 500 000

Sum Forskning, nyskaping og internasjonalisering

1 340 100 000

Statlig eierskap

0950

Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656)

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

11 500 000

11 500 000

0953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

13 000 000

13 000 000

Sum Statlig eierskap

24 500 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge (jf. kap. 5325 og 5625)

50

Innovasjon – prosjekter, fond

85 000 000

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

195 500 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

310 000 000

71

Internasjonalisering, profilering og innovasjon – programmer , kan overføres

248 600 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter , kan overføres

157 500 000

74

Tilskudd til dekning av tap på eldre lån og garantier

600 000

90

Lån fra statskassen til utlåns­virksomhet , overslagsbevilgning

30 000 000 000

91

Lån til såkornkapitalfond

500 000 000

31 497 200 000

2426

SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609)

95

Egenkapital

50 000 000

50 000 000

Sum Statsbankene

31 547 200 000

Statens forretningsdrift

2460

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 5460)

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, refusjon av drifts-   utgifter fra risikoavsetningsfond

-43 000 000

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

43 000 000

Sum Statens forretningsdrift

Sum departementets utgifter

35 154 400 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 900)

01

Salgsinntekter fra beredskapslagre

1 600 000

02

Ymse inntekter

20 000

03

Salgsinntekter

1 430 000

3 050 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 901)

01

Patentavgifter

119 000 000

02

Varemerkeavgifter

45 000 000

03

Mønsteravgifter

2 200 000

04

Forskjellige avgifter

4 700 000

05

Inntekt av informasjonstjenester

7 400 000

06

Diverse inntekter

100 000

178 400 000

3902

Justervesenet (jf. kap. 902)

01

Justergebyrer

42 100 000

03

Kontroll- og godkjenningsgebyr

7 800 000

04

Oppdragsinntekter

1 750 000

51 650 000

3903

Norsk Akkreditering (jf. kap. 903)

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

15 700 000

15 700 000

3904

Brønnøysundregistrene (jf. kap. 904)

01

Gebyrinntekter

396 700 000

02

Oppdragsinntekter og andre ­inntekter

14 300 000

411 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 905)

01

Oppdragsinntekter

11 900 000

02

Tilskudd til samfinansierings­prosjekter

24 200 000

36 100 000

3906

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (jf. kap. 906)

01

Produksjonsavgifter m.v.

1 200 000

1 200 000

3907

Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 907)

01

Gebyrer for skip og offshore­installasjoner i NOR

100 500 000

02

Maritime personellsertifikater

8 000 000

03

Diverse inntekter

100 000

04

Gebyrer for skip i NIS

40 000 000

05

Inntekter av velferdstiltak

3 300 000

151 900 000

3908

Skipsregistrene (jf. kap. 908)

01

Gebyrer NOR

6 200 000

02

Gebyrer NIS

5 200 000

11 400 000

3939

Støtte til skipsbygging (jf. kap. 939)

50

Tilbakeføring fra fond for støtte ved skipskontrakter

40 000 000

40 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656)

96

Salg av aksjer

10 000 000

10 000 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 5609)

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

226 600 000

71

Garantiprovisjon, SIVA SF

4 900 000

72

Låneprovisjon, SIVA SF

3 400 000

91

Avdrag på utestående fordringer, Statkraft SF

425 000 000

92

Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF

50 000 000

709 900 000

5325

Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5625)

50

Tilbakeføring fra landsdekkende inno­vasjonsordning

5 000 000

70

Låne- og garantiprovisjoner

52 400 000

90

Avdrag på utestående fordringer

30 300 000 000

30 357 400 000

5460

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 2460)

50

Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen

5 000 000

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

304 600 000

72

Tilbakeføring fra Gammel sær­ordning for utviklingsland

72 900 000

382 500 000

Sum Ordinære inntekter

32 360 200 000

Renter og utbytte m.v.

5609

Renter fra selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 3961)

80

Renter, SIVA SF

46 800 000

81

Renter, Statkraft SF

51 600 000

98 400 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5325)

80

Renter på lån fra statskassen

450 000 000

81

Rentemargin, risikolåneordingen

2 000 000

83

Tilbakeføring av renter fra såkorn­kapitalfond

123 000 000

575 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950)

80

Utbytte

7 147 000 000

7 147 000 000

Sum Renter og utbytte m.v.

7 820 400 000

Sum departementets inntekter

40 180 600 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 post 01

kap. 3900 postene 01 og 02

kap. 900 post 21

kap. 3900 post 02

kap. 901 post 01

kap. 3901 postene 01, 02 og 06

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 01 og 02

kap. 907 post 01

kap. 3907 post 03

kap. 907 post 21

kap. 3907 post 05

kap. 907 post 22

kap. 3907 post 03

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan foreta ut­betalinger til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) uten bevilgning i den ut­strekning behovet for utbetalinger under den enkelte garantiordning overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen innenfor følgende rammer:

 1. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for gammel SUS/Baltikum-ord­ning skal ikke overstige 10 mill. kroner. Utbetalinger på trekk­fullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, post 96 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – gammel SUS/Baltikum-ordning.

 2. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for ny SUS/Baltikum-ordning skal ikke overstige 75 mill. kroner. Utbetalinger på trekk­fullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, post 97 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – ny SUS/Baltikum-ordning.

 3. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for ny byggelånsgarantiordning skal ikke overstige 200 mill. kroner. Utbetalinger på trekk­fullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, post 98 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Tap på garantier

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 uten bevilgning kan utgiftsføre fastslåtte tap på garantier for lån til miljøverntiltak til NOAH Holding AS under kap. 945 NOAH Holding AS, post 70 Dekning av garantiansvar for miljøvernlån.

V

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

VI

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005:

 1. kan utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA innenfor gitt garantiramme på 50 mill. kroner uten bevilgning under nytt kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for ­miljøtiltak.

 2. får forlenget fullmakt til å utgiftsføre kjøp av aksjer i DnB NOR ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, slik at den statlige eierandelen i DnB NOR kan utgjøre 34 pst.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

107,5 mill. kroner

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 mill. kroner

 1. gi Eksport­finans ASA tilsagn om statlig dekning av fram­tidig under­skudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Full­makten gjelder for samlede fram­tidige under­skudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2005. Full­makten har som forutsetning at:

  1. Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2005 kan gi tilsagn om lån ved eksport av kapitalvarer og skip til de gunstigste rente­vilkår og kredittider som OECD (Consensus-reglene) tillater.

  2. de enkelte innlån til Eksportfinans ASA under ordningen må godkjennes av Nærings- og handels­departementet. Nærings- og handels­departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VIII

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger o.l. ut over gitt bevilgning under kap. 900 Nærings- og handels­departementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

IX

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 400 mill. kroner.

 2. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) fullmakt til å gi tilsagn om nye garan­tier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 40 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelige garanti­ordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garanti­virksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensus­avtalen setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdeparte­mentet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennom­føringen av dette vedtak.

 3. GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 1 500 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklings­land. Garanti­virksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensus­avtalen setter. Virksom­heten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handels­departementet kan i samråd med Utenriks­departementet gi utfyllende bestemmelser om gjennom­føringen av dette vedtak.

 4. GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garan­tier innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Garanti­virksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensusavtalen setter. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdeparte­mentet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennom­føringen av dette vedtak.

X

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikrings­ansvar for inntil 60 000 000 spesielle trekkrettigheter (SDR) overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergi­virksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under ny beredskapsordning for statlig varekrigs­forsikring innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar på 1 000 mill. kroner.

XI

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan gi Innovasjon Norge full­makt til å gi tilsagn om nye lands­dekkende risiko­lån på inntil 100 mill. kroner.

Andre fullmakter

XII

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2005 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper

 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XIII

Aksjelovens normalregler ved fastsettelse av utbytte

Stortingets vedtak nr. 465 for 2003-2004 om å legge aksjelovens normalregler til grunn ved fastsettelsen av utbytte fra Statkraft SF oppheves.

XIV

Kompensasjon for dokumentavgift

Stortingets vedtak nr. 461 for 2003–2004 om å kompensere dokumentavgift ved omorganiseringen av Statkraft SF med et tilsvarende beløp oppheves.

Til dokumentets forside