Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

1 Lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak under Nærings- og handelsdepartementet

I henhold til rundskriv fra Finansdepartementet skal det som vedlegg til fagproposisjonen gis en samlet fremstilling av ansettelsesvilkårene til lederne i heleide statlige foretak. For Nærings- og handelsdepartementet omfatter oversikten følgende selskap: BaneTele AS, Electronic Chart Centre AS, Store Norske Spitsbergen Kul­kompani A/S, Kings Bay AS, Bjørn­øen AS, Entra Eien­­dom AS, Fly­toget AS, Argentum Fonds­investe­ringer AS, SIVA SF, Stat­kraft SF, Innovasjon Norge og Statens Bankinvesteringsfond.

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Jørgen Kjærnes mottok kr 1 942 875 i lønn for 2003. Selskapet har inngått en innskuddsbasert pensjonsordning som gjelder for alle ansatte. Livpremie og forsikringer utgjorde kr 119 330 for administrerende direktør. Annen godtgjørelse utgjorde kr 122 010.

BaneTele AS

Administrerende direktør Matthias Peter hadde i 2003 en lønn på kr 1 100 000. Lønn inkl. pensjonskostnader var kr 1 204 000. Pensjonen er 66 pst. av lønn opptil 12 G. Pensjonsalder er 67 år. Admini­strerende direktør har bilgodtgjørelse. Det er ikke inngått avtale om sluttvederlag.

Lønn og pensjonskostnader til tidligere daglig leder utgjorde kr 1 400 000 i 2003, mens sluttvederlag utgjør totalt kr 1 200 000 og er utbetalt med kr 600 000 i 2003.

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Asbjørn Kyrkjeeide mottok lønn på kr 727 527 i 2003. Ytelse til pensjonsforpliktelser utgjorde kr 14 511. Administrerende direktør har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Administrerende direktør har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Store Norske Spitsbergen Kul­kompani A/S

Lønn og godtgjørelser utbetales fra driftsselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Administrerende direktør Robert Hermansen mottok i 2003 lønn på kr 1 664 000. Pensjonen utgjør 66 pst. av lønn som er ordinær pensjonsordning i Store Norske Spitsbergen Kul­kompani A/S. Administrerende direktør har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Kings Bay AS og Bjørn­øen AS

Selskapene har felles administrerende direktør og styre. Administrerende direktør Oddvar Midtkandal tiltrådte stillingen i juni 2003 og avløste Monica Kristensen. Lønn til administrerende direktør i 2003 utgjorde kr 774 973, mens annen godtgjørelse utgjorde kr 32 862. Administrerende direktør har ingen pensjonsordning eller etterlønn.

Entra Eiendom AS

Administrerende direktør Erik Løfsnes mottok i 2003 lønn på kr 1 468 000. Pensjonsutgifter og andre ytelser utgjorde henholdsvis kr 354 000 og kr 66 000. Vederlag ved oppsigelse fra selskapets side er 2 mnd. for hvert hele år ansettelsesforholdet har bestått, men ikke kortere enn 6 mnd. og ikke lengre enn 24 mnd. Annen arbeidsinntekt skal redusere etterlønnen med 80 pst. av slik inntekt. Administrerende direktør har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse og en kollektiv pensjonsordning som dekker lønn ut over 12 G.

Flytoget AS

Administrerende direktør Thomas Havnegjerde mottok kr 1 311 832 i lønn og kr 124 418 i annen godtgjørelse i 2003. Ordinær pensjon i Statens pensjonskasse er 66 pst. av lønn. Utgifter til tilleggspensjon for lønn over 12 G var kr 96 761 i 2003. Pensjonsalder er 67 år. Avtale om etterlønn i 6 mnd. avhengig av årsak til arbeidets opphør. Etterlønnen avkortes med andre arbeidsinntekter som administrerende direktør oppebærer i denne perioden.

Innovasjon Norge ( tidligere Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)

Administrerende direktør Gunn Ovesen mottok kr 1 725 000 i lønn og øvrige godtgjørelser i 2003, mens pensjonskostnader utgjorde kr 176 511.

SIVA SF

Administrerende direktør Harald Kjelstad mottok i 2003 lønn på kr 1 236 000. Annen godtgjørelse og pensjonskostnader utgjorde henholdsvis kr 111 000 og kr 2 872 0000. Under gitte forutsetninger (styrets beslutning, fylte 57 år eller vesentlige endringer for SIVA) har administrerende direktør rett og/eller plikt til å fratre sin stilling. Han har likevel rett til å arbeide som seniorkonsulent og opprettholde lønn og andre ytelser inntil redusert arbeidsplikt kan iverksettes fra fylte 60 år, eller ved full pensjonering fra og med 67 år. Redusert arbeidsplikt innebærer inntil 50 pst. av full stilling og 66 pst. av full lønn. Pensjonsrettighetene, som også omfatter pensjonsmessig dekning for lønn over 12 G, opprettholdes som om han var fullt yrkesaktiv.

Statkraft SF

Lønn til konsernsjef Bård Mikkelsen utgjorde kr 2 200 000 for 2003. Pensjonskostnaden utgjorde kr 1 957 494 og andre ytelser kr 163 590.

Pensjonsalder er 65 år med 66 pst. av årslønnen. Ved fylte 62 år har hver av partene rett til å avslutte ansettelsesforholdet som konsernsjef med overgang til rådgiverstilling med 66 pst. lønnskompensasjon frem til fylte 65 år. Medlemmene i konsernledelsen, med unntak av konsernsjef, har rett til en årlig bonus på inntil kr 200 000. Bonusen utbetales basert på oppnåelse av individuelt fastsatte mål. Konsernsjef og konsernledelsen har ikke vederlagsordninger ved opphør utover det som er omtalt ovenfor.

Statens Bankinvesteringsfond

Samlet lønn og godtgjørelser til administrerende direktør Jan W. Hopland for 2003 utgjorde kr 1 279 109. Statens Bankinvesteringsfond hadde tidligere inngått en pensjonsavtale med administrerende direktør som ga rett til pensjonsytelser for administrerende direktør fra senest 64 år.

Statens Bankinvesteringsfond hadde dekket sin pensjonsforpliktelse med en kapitalforsikring. Kostnaden for Statens Bankinvesteringsfond utgjør for 2003 kr 380 083. I forbindelse med at administrerende direktør skulle fortsette i stillingen i inntil 2 år etter fylte 64 år, ble det også inngått en tilleggsavtale vedrørende pensjon. Administrerende direktør overtok pensjonsforpliktelsen ved at premien utbetales som et årlig engangsbeløp til avløsning av pensjonsforpliktelsen for perioden 2003 og 2004. Pensjonspremie-/gjenkjøpsbeløpet utgjorde i 2003 kr 404 190.

Den tidligere fullt innbetalte kapitalforsikring/pensjonsordningen ble pr. 3. juni 2003 gjenkjøpt og utbetalt fra forsikringsselskapet til Statens Bank­investeringsfond med kr 4 546 353. Statens Bank­investeringsfond benyttet beløpet til å avløse forpliktelsen og pensjonskravet til administrerende direktør ved en engangsutbetaling ved fylte 64 år i 2003, istedenfor som tidligere avtalt i månedlige beløp. Totalt innberettet engangsbeløp til avløsning av pensjonsforpliktelsen/-premien utgjorde i henhold til ovenstående kr 4 950 543. Ovennevnte tilleggsavtale var anbefalt av Storebrand Livs­forsik­ring ASA i henhold til bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Veiledende retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak og selskaper.

Disse retningslinjene av 28. juni 2004 erstatter tid­ligere retningslinjer vedrørende ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak av 3. september 2001.

Staten er en betydelig eier i norsk næringsliv. Lederes ansettelsesvilkår påvirker lønnsutviklingen; så vel generelt som innen det enkelte selskap. Regjeringen mener at lederlønnsnivået i statlige selskaper skal være konkurransedyktig, men at de ikke bør være lønnsledende innenfor sine bransjer.

På denne bakgrunn har Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet disse veiledende retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak og selskaper (statsaksjeselskaper, statsforetak og særlovselskaper). De veiledende retningslinjene skal være en sjekkliste for styrene.

 1. Ansvarsforhold

  • Administrerende direktør tilsettes av styret, som også fastsetter dennes lønn og øvrige vilkår

  • Ved inngåelse av avtale om lønn og andre tilsettingsvilkår har hele styret et felles ansvar for å gjøre seg kjent med de veiledende retningslinjene

  • Styret har et tilsvarende ansvar ved tilsetting av andre arbeidstakere i ledende eller likestilt stilling

  • Godtgjørelsen bør fremstå som saklig begrunnet

 2. Personkrets

  • Med arbeidstaker i ledende eller likestilt stilling, menes konsernsjef, administrerende direktør og øverste leder i et heleid datterselskap

 3. Lønn og pensjon

  • Lønn og pensjonsvilkår for lederen skal være konkurransedyktige og fastsettes etter klare kriterier på bakgrunn av kompetanse, virksomhetens karakter og resultatopp­nåelse

  • Lønnen for ledere i statseide selskaper skal ikke være lønnsledende, sammenlignet med tilsvarende offentlig eller privat virksomhet

  • Styret bør følge ovennevnte prinsipper når det tar stilling til de samlede tilsettingsvilkårene for administrerende direktør med flere, inklusiv pensjonsavtale og øvrige ytelser

  • Styret vurderer om personer i ledelsen skal ha godtgjørelse for styreverv i andre selskap i samme konsern

 4. Pensjonsytelser

  • Pensjonsvilkår bør ses som en del av de samlede ansettelsesvilkår, herunder lønn og øvrige vilkår. Avtalene skal kunne reforhandles for å tilpasse disse til et nytt pensjonssystem

  • Pensjonsavtalen bør omfatte uførepensjon og ytelser til gjenlevende som fremgår av selskapets vanlige pensjonsplan

  • Samlet pensjonsgrunnlag bør ikke overstige 12 G der virksomheten er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet, med mindre konkurransemessige hensyn tilsier det

  • I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, bør pensjonsalderen ikke settes lavere enn 65 år

  • Ved avtale om pensjon skal det tas utgangspunkt i opptjeningstid som gjelder for tilsvarende andre ansatte i virksomheten

  • Det bør tas hensyn til pensjon som er opptjent fra andre stillinger

  • Samlet kompensasjonsgrad bør ikke overstige 66 pst. av lønn. Lavere pensjonsalder enn 65 år skal føre til et lavere pensjonsnivå

  • Pensjonsutbetalingene skal reguleres i takt med pensjonene i folketrygden og ikke med utgangspunkt i lønnsbetingelsene for den aktuelle stilling

  • Styret må ha oversikt over de totale kostnadene av pensjonsavtalen

 5. Sluttvederlag – etterlønn

  • I forhåndsavtale hvor toppleder fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven kan det avtales etterlønn

  • Sluttvederlaget bør normalt ikke overstige lønn i 12 måneder, i tillegg til eventuell lønn i oppsigelsestiden. Sluttvederlaget bør ut­betales måned for måned. Det skal ikke svares feriepenger av sluttvederlaget

  • Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute

  • Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden hvor det ytes sluttvederlag opp­dages uregelmessigheter eller forsømmelser som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd

  • Ved opphør av tjeneste bør overtagelse av hus, bil, båt eller kunstverk eller lignende, settes til markedspris

 6. Voldgift

  • Avtalen bør inneholde en bestemmelse om at tvister om ansettelsesavtalen herunder opphør av arbeidsforholdet, avgjøres ved voldgift.

Til dokumentets forside