St.prp. nr. 12 (2004-2005)

Om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

I

Stortinget samtykkjer i at Noreg ratifiserer avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid.

II

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
2421 Innovasjon Norge
(ny) 53 Program for næringslivsamarbeid, fond 10 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3900 Nærings- og handelsdepartementet
(ny) 72 Tilbakeføring av grunnkapital frå Svensk-Norsk Industrifond 10 000 000

III

Stortinget samtykkjer i at aktivert kapital i statens kapitalrekneskap, ved avvikling av Svensk-Norsk Industrifond, vert sett ned frå 52,7 mill. kroner til null ved korrigering mot konto for forskyving i balansen.