St.prp. nr. 12 (2004-2005)

Om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Til innhaldsliste

1 Avtale mellom Sveriges regjering og Norges regjering om endring av protokoll om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Sveriges regjering og Norges regjering,

  1. som 25. mars 1981 vedtok en avtale om økonomisk samarbeid, særlig på industri- og energiområdene,

  2. som samme dag kom til enighet om en protokoll om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid og i tråd med protokollen har opprettet stiftelsen Fondet for svensk-norsk industrielt samarbeid,

  3. som har tilført kapital til stiftelsen på til sammen 250 millioner svenske kroner, hvorav den svenske stat har tilført 200 millioner svenske kroner og den norske stat 50 millioner svenske kroner,

  4. som 28. oktober 2003 har mottatt brev fra stiftelsen i hvilket det ble meddelt at dets styre har vedtatt etter godkjennelse fra länsbestyrelsens i Stockholms län å overlevere sine aktiva til den svenske og den norske stat i tråd med artikkel III i protokollen om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid og i samsvar med § 24 i fondets vedtekter

  5. som noterer seg at stiftelsen i sin beslutning uttaler at overleveringen skjer med henvisning til formålsparagrafen for Svensk-Norsk Industrifond og et ønske om at de midler som den svenske og norske stat mottar i fellesskap benyttes til å fremme næringslivsutviklingen i Sverige og Norge

har med det formål å vitalisere det svensk-norske næringslivssamarbeidet blitt enige om følgende:

Artikkel I

Et program for fortsatt næringslivssamarbeid mellom Norge og Sverige opprettes. Programmet skal bygge på eksisterende behov og prioriteringer i de respektive land, samt forsterke pågående nasjonale program og virksomheter for å oppnå synergieffekter. Kunnskaps- og informasjonsspredning, samt kontaktskapende tiltak skal være en viktig del av instrumentene for å fremme næringslivsutviklingen i og samarbeid mellom landene.

Artikkel II

Programmet skal ha til formål å vitalisere det svenske og norske næringsliv gjennom å fremme etableringen av samarbeidsprosjekt mellom svenske og norske små og mellomstore foretak, samt gjennom å fremme handelsutbyttet mellom landene. En del av de årlige programmidlene bør gå til prosjekter som stimulerer næringslivsutviklingen i grenseregionene, spesielt i områder med få selskapsetableringer.

Artikkel III

Programmet skal pågå i minst fem år.

Artikkel IV

Finansieringen av programmet skal skje med de midler som stiftelsen har overlevert den svenske respektive norske stat i forbindelse med avviklingen av stiftelsen.

Artikkel V

For gjennomføringen av programmet opprettes et sekretariat med representanter fra de to landenes næringslivsmyndigheter - Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i Sverige og Innovasjon Norge i Norge. For tiltak i de nordlige grenseregionene bør NUTEKs kontor i Arjeplog knyttes til sekretariatet fra svensk side.

Artikkel VI

Denne avtalen trår i kraft den dag partene har meddelt hverandre gjennom noteveksling at de nasjonale konstitusjonelle prosedyrene er fullført.

Artikkel VII

Denne avtalen skal gjelde i fem år fra dagen for ikrafttredelsen. Om avtalen ikke sies opp ett år før femårsperiodens utløp, skal den fortsette å gjelde. Etter femårsperiodens utløp kan den sies opp av en av partene med ett års varsel. Oppsigelse av avtalen skal skje via diplomatisk vei.

Avtalen opphører automatisk å gjelde når midlene for prosjekt innenfor rammen av avtalen er brukt opp.

Artikkel VIII

I og med ikrafttredelsen av denne avtalen opphører protokollen om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid undertegnet 25. mars 1981.

Til bekreftelse av dette har undertegnede befullmektigede ombud undertegnet denne avtale og utstyrt den med sine segl.

Avtalen er skrevet i to eksemplarer på svensk og norsk. Begge tekstene har lik betydning.

Stockholm, 19. mai 2004

For Norges regjering For Sveriges regjering
Odd L. Fosseidbråten Sven-Eric Söder