St.prp. nr. 13 (1996-97)

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Til innholdsfortegnelse

0

Sosial- og helsedepartementet legger med dette fram forslag om endringer under enkelte kapitler i statsbudsjettet for 1996. Proposisjonen omfatter:

 • Krigspensjon. mindreutgifter

 • Sykepenger. merinntekter

 • Avtalefestet pensjon. merutgifter

 • Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede. mindreutgifter foreslås overført til andre tiltak innenfor funksjonshemmedeområdet

 • Merinntektsfullmakt Statens strålevern og Kreftregisteret

 • Rikshospitalet. merutgifter

 • Apotekvesenet. mindreutgifter

 • Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste. refusjon av godkjente kapitalutgifter. mindreutgifter

 • Tilskudd til pasientbehandling. rehabilitering m.m.. og posten foreslås tilføyd stikkord « kan overføres»

 • Tilleggsbevilgning. lønnsoppgjør leger

 • Kommunenes helse- og sosialtjeneste. etterbetaling av opphold i alders- og sykehjem. mindreutgifter

Kap 660 Krigspensjon

Post 50 Tilskudd. militære

Post 51 Tilskudd. sivile.

På bakgrunn av utviklingen i regnskapstallene i de ni første månedene anslår en at utgiftene under postene blir på hhv. 298 mill kroner og 727 mill kroner. dvs. mindreutgifter på hhv. 8 og 13 mill kroner.

Bevilgningene foreslås redusert med hhv. 8 mill kroner og 13 mill kroner.

Kap 3661 Sykepenger

Post 55 Refusjon fra folketrygden

Utgiftene til sykepenger under kap 2650 har økt langt sterkere enn regnet med. Dette fører til at refusjonen til staten for sykepenger for statsansatte blir høyere enn regnet med.

Bevilgningen foreslås økt med 66 mill kroner.

Kap 666 Avtalefestet pensjon

Post 50 Tilskudd

På bakgrunn av regnskapstallene pr 1. september anslås utgiftene nå til 187 mill kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill kroner.

Kap 673 Tiltak for funksjonshemmede

Post 61 Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming

Det foreslås en tilleggsbevilgning på 14 mill kroner. Av tilleggsbevilgningen skal 13 mill kroner gå til økning av de skjønnsmessige innsatsmidlene til kommuner med mange ressurskrevende psykisk utviklingshemmede. 1 mill kr foreslås benyttet til statens eiendom. Vensmoen. i Saltdal kommune. Den tidligere HVPU-institusjonen. opphørte som asylmottak fra 1. mai 1995. Eiendommen er under omregulering. Det påløper driftsutgifter til bl.a. strøm. vann. tilsyn av vaktmester o.l. Driftsutgiftene forsøkes holdt på et minimum.

Post 62 Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede.

Bevilgningen foreslås redusert fra 61 mill kr til 44 mill kr. Nye opplysninger om målgruppen for ordningen gir grunn til å anta at maksimalt 400 personer er aktuelle for ordningen. hvor av ca 150 personer er aktuelle for utskrivning i 1996. Nedjusterte anslag har gjort det mulig for departementet å heve satsen pr utskrivning fra 200.000 til 300.000 kr. I tillegg vil det gjenstå en mindre utgift. Det vesentlige av de innsparte midlene foreslås benyttet til å styrke kommunenes tiltak for funksjonshemmede. se kap 673 post 61 og kap 674 post 60.

Kap 674 Handlingsplan for funksjonshemmede

Post 60 Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede

Det foreslås en tilleggsbevilgning på 3 mill kroner. Søkningen på tilskudd er større enn årets bevilgningen gir rom for. Gjennom denne styrkingen vil det være rom for en vesentlig økning i antall tilskudd i 1996.

Kap. 715 og 3715 Statens strålevern

Under kapitlet er det beregnet merutgifter mot tilsvarende merinntekter på til sammen ca. 13.3 mill kr.

Dette gjelder prosjekter om atomsikkerhet i Russland. radioaktivitet. UV-stråling. mammografi. persondosemetriprosjektet og en rekke andre prosjekter finansiert via en del organisasjoner. forskningsråd etc.

Sosial- og helsedepartementet ber om samtykke til i 1996 å kunne overskride bevilgningen under kap. 715 Statens strålevern. post 01 Lønn og godtgjørelser og post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under kap. 3715. post 03 Diverse lønnsinntekter.

Kap. 716 og 3716 Kreftregisteret

Under kapitlet er det beregnet merutgifter mot tilsvarende merinntekter på til sammen ca. 10.9 mill kr.

Dette gjelder prosjekter som blir finansiert av eksterne bidragsytere som f.eks. Kreftforeningen. Norges forskningsråd. Sanitetsforeningen. Nordisk ministerråd. næringslivet m.fl. til tilsammen 5.3 mill kr. I tillegg kommer mammografiprosjektet som utgjør 5.6 mill kr.

Sosial- og helsedepartementet ber om samtykke til i 1996 å kunne overskride bevilgningen under kap. 716 Kreftregisteret. post 11 Varer og tjenester mot tilsvarende merinntekter under kap. 3716. post 03 Oppdragsinntekter

Kap 730 Rikshospitalet

Det har vært betydelige problemer med økonomistyringen ved Rikshospitalet i 1996 og styret har derfor i samråd med departementet engasjert et revisjonsfirma for gjennomgang av budsjettstatus i 1996 samt økonomisystemene.

Det vises forøvrig til at Riksrevisjonen i forbindelse med de konstitusjonelle antegnelser for statsregnskapet 1995 har påtalt en rekke forhold og ikke har funnet å kunne godkjenne Rikshospitalets regnskap for 1995. En rekke tiltak er iverksatt i 1996 i forhold til Riksrevisjonens antegnelse. Dette gjelder bl.a. tiltak i forbindelse med restanser overfor fylkeskommuner og selvbetalende pasienter samt opprydding i eldre midlertidige konti. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt i 1997.

I prognosene for 1996 anslås merutgifter på post 01 og 11 til ca. 38 mill kroner. Det legges til grunn at ca. 11 mill kroner kan spares inn. slik at merutgiften beregnes til 27 mill kroner.

De beregnede merutgiftene kan bl.a. forklares med ca. 10 mill kroner til hjerteoperasjoner og transplantasjoner. Konsekvenser av midlertidig lønnsavtale for leger på ca. 6 mill kroner er også inkludert i beregnede merutgifter.

Prognosen i rapporten er utarbeidet på bakgrunn av regnskapstall pr. 30. august d.å. Ut fra konklusjonen i rapporten er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til beløpene.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å kunne overholde budsjettet. bl.a. strengere innkjøpspraksis og tett oppfølging av avdelingene. Det vil likevel være behov for en styrking av driftsbudsjettet med 27 mill kroner.

Det foreslås tilleggsbevilgning under kap. 730 Rikshospitalet på tilsammen 27 mill. kroner fordelt med 17 mill. kroner på post 01 og 10 mill. kroner på post 11 samt en nedsettelse av post 45 med 4 mill. kroner.

Kap 751 Apotekvesenet

Post 70 Tilskudd til apotek og

Post 72 Tilskudd til fraktrefusjon av legemidler

Det er beregnet et mindreforbruk på kap 751 post 70 på ca 8 mill kroner og et mulig merforbruk på inntil 3 mill kroner på kap 751 post 72. Dette gir et netto mindreforbruk på ca. 5 mill kroner inneværende år.

Under henvisning til dette. foreslår departementet bevilgningen under post 72 økt med 3 mill kroner. Videre foreslås bevilgningen under post 70 nedsatt med 8 mill kroner.

Kap 760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste

Post 63 Refusjon av godkjente kapitalutgifter.

På grunnlag av oppdaterte tall anslås et mindreforbruk på ca 8 mill. kroner for 1996.

Bevilgningen foreslås satt ned med 8 mill. kroner.

Post 65 Tilskudd til pasientbehandling. rehabilitering m.m.

Det er i budsjettet for 1996 satt av 120 mill. kroner til tiltak innen rehabilitering. og til tilbud for revmatikere. Midlene er fordelt ut fra søknader fra fylkeskommunene. Det viser seg at noen av de tiltak som det er søkt om midler til. ikke har kommet igang så tidlig som beregnet. Utgiftene i inneværende år blir følgelig noe mindre enn det som gikk fram av søknadene. Videre forelå ikke oversikt over ubenyttede midler for 1995 på søknadstidspunktet. Ubenyttede midler kommer til fratrekk ved årets tildeling. Følgelig blir ikke bevilget beløp for 1996 nyttet fullt ut. Det er imidlertid viktig å holde aktiviteten oppe i fylkeskommunene. og motivere til fortsatt satsing på dette feltet. Ved overføring av midler fra et år til det neste tar en hensyn til at det kan være vanskelig å beregne nøyaktig når en søker om midler hvor store utgiftene blir for det enkelte tiltak i det enkelte år. og en tar hensyn til at planlegging av tiltak kan ta noe tid. og at det kan oppstå forsinkelser bl.a. i forhold til rekruttering.

Videre ble prosjekt ventelistedugnad igangsatt i 1996. Dette prosjektet er et stykkprisprosjekt som Stortinget bevilget midler til i 1996. Prosjektet vil ikke bli fullført i løpet av året. Departementet foreslår at det overføres midler til 1997 slik at prosjektet fullføres i løpet av første halvår 1997.

Det anslås totalt et mindreforbruk til disse formål i 1996 på ca 35 mill. kroner. Av dette foreslås at bevilgningen settes ned med 17 mill. kroner. og at denne nedsettelsen nyttes til inndekning av forslaget til økt bevilgning under kap 730 Rikshospitalet. Videre foreslås. at det resterende mindreforbruk på ca 18 mill. kroner overføres til 1997 og nyttes til rehabilitering og fullføring av prosjekt ventelistedugnad.

Departementet foreslår at bevilgningen under posten nedsettes med 17 mill. kroner og tilføyes stikkordet «kan overføres».

Post 67 Andre tilskudd

Gjennom vårens inntektsoppgjør ble det lagt et grunnlag for omfordeling av midler mellom takstoppgjøret for privatpraktiserende leger og lønnsoppgjøret for offentlig ansatte leger. som et bidrag til å rette opp ubalansen i inntektsnivå mellom de to legegruppene. For 1997 er det i St prp nr 1 foreslått 70 mill kroner gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene (kap 572).

Departementet foreslår at bevilgningen økes med 35 mill kroner til fylkeskommunene for andre halvår 1996.

Kap 761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste

Post 70 Etterbetaling for opphold i alders- og sykehjem.

I perioden fra 1988 til mai 1995 ble det i en del tilfeller beregnet for høyt vederlag for opphold i aldersinstitusjoner. I 1995 ble det bevilget 50 mill kroner til dekning av tilbakebetaling av for mye betalt vederlag. jfr St prp nr 51 for 1994-95 og St prp nr 11 for 1995-96. hvorav 42.4 mill. kroner ble overført til 1996. Tilbakebetalingene er nå i all hovedsak gjennomført. og 37 mill kroner står ubenyttet og kan tilbakeføres til statskassen.

Til dokumentets forside