St.prp. nr. 13 (1996-97)

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside