St.prp. nr. 13 (1996-97)

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 1996

I

Utgifter:

Kap Post Formål Kr
660 Krigspensjon
50 Tilskudd, militære, reduseres med 8 000 000
fra kr 306 000 000 til kr 298 000 000
51 Tilskudd, sivile, reduseres med 13 000 000
fra kr 740 000 000 til kr 727 000 000
666 Avtalefestet pensjon
50 Tilskudd, økes med 3 000 000
fra kr 184 000 000 til kr 187 000 000
673 Tiltak for funksjonshemmede
61 Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming, økes med 14 000 000
fra kr 2 229 290 000 til kr 2 243 290 000
62 Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede, reduseres med 17 000 000
fra kr 61 000 000 til kr 44 000 000
674 Handlingsplan for funksjonshemmede
60 Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede, økes med 3 000 000
fra kr 6 600 000 til kr 9 600 000
730 Rikshospitalet
01 Lønn og godtgjørelser, økes med 17 000 000
fra kr 1 080 335 000 til kr 1 097 335 000
11 Varer og tjenester, økes med 10 000 000
fra kr 487 013 000 til kr 497 013 000
45 Store nyanskaffeler, kan overføres , reduseres med 4 000 000
fra kr 56 180 000 til kr 52 180 000
751 Apotekvesenet
70 Tilskudd til apotek, reduseres med 8 000 000
fra kr 15 150 000 til kr 7 150 000
72 Tilskudd til fraktrefusjon av legemidler, økes med 3 000 000
fra kr 35 350 000 til kr 38 350 000
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste
63 Refusjon av godkjente kapitalutgifter, reduseres med 8 000 000
fra kr 313 000 000 til kr 305 000 000
65 Tilskudd til pasientbehandling, rehabilitering m.m,. reduseres med 17 000 000
fra kr 1 759 000 000 til kr 1 742 000 000
67 Andre tilskudd, økes med 35 000 000
fra kr 9 800 000 til kr 44 800 000

Inntekter:

Kap Post Formål Kr
3661 Sykepenger
55 Refusjon fra folketrygden, økes med 66 000 000
fra kr 1 014 000 000 til kr 1 080 000 000

II

Stortinget samtykker i at bevilgningen under kap 760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste, post 65 Tilskudd til pasientbehandling, rehabilitering m.m. tilføyes stikkordet « kan overføres» for budsjetterminen 1996.

III

Stortinget samtykker i at kr 37 000 000 som ble overført fra 1995 til 1996 under kap 761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste, post 70 Etterbetaling for opphold i alders- og sykehjem, inndras i 1996.

IV

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Sosial- og helsedepartementet i 1996 kan overskride bevilgningen under kap. 715 Statens strålevern, post 01 Lønn og godtgjørelser og post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under kap. 3715, post 03 Diverse lønnsinntekter.

Stortinget samtykker i at Sosial- og helsedepartementet i 1996 kan overskride bevilgningen under kap. 716 Kreftregisteret, post 11 Varer og tjenester mot tilsvarende merinntekter under kap. 3716, post 03 Oppdragsinntekter.

Til dokumentets forside