St.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet