St.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
116 Deltaking i internasjonale organisasjonar
70 Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med 82 000 000
frå kr 731 093 000 til kr 813 093 000
71 Finansieringsordninga under EØS-avtalen, kan overførast,blir redusert med 68 000 000
frå kr 68 000 000 til kr 0
143 Utanriksstasjonane
01 Driftsutgifter, blir redusert med 20 000 000
frå kr 362 796 000 til kr 342 796 000
150 Utviklingshjelp til Afrika
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overførast,blir auka med 31 380 000
frå kr 978 000 000 til kr 1 009 380 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72 Demokratistøtte/parti og media, kan overførast, blir redusert med 2 500 000
frå kr 10 000 000 til kr 7 500 000
75 Internasjonale ikkje-statlege organisasjonar og nettverk , kan overførast, blir auka med 6 500 000
frå kr 110 000 000 til kr 116 500 000
162 Overgangsbistand (gap)
70 Overgangsbistand (gap), kan overførast, blir auka med 30 000 000
frå kr 404 400 000 til kr 434 400 000
163 Nødhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar
71 Humanitær hjelp og menneskerettar, kan overførast,blir auka med 50 000 000
frå kr 1 191 500 000 til kr 1 241 500 000
166 Tilskot til ymse hjelpetiltak
70 Ymse tilskot, kan overførast,blir redusert med 19 384 000
frå kr 22 600 000 til kr 3 216 000
167 Flyktningtiltak i Noreg, godkjend som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter blir redusert med 150 996 000
frå kr 918 400 000 til kr 767 404 000
171 Multilaterale finansinstitusjonar
70 Verdsbanken, kan overførast,blir redusert med 742 000
frå kr 584 000 000 til kr 583 258 000
71 Regionale bankar og fond, kan overførast, blir auka med 742 000
frå kr 564 000 000 til kr 564 742 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjonane, kan overførast,blir auka med 30 000 000
frå kr 315 500 000 til kr 345 500 000

Stortinget sitt vedtak av romertall IV, Andre vedtak, Utanriksdepartementet, pkt. 12 Bruk av opptente rentemidlar, i den samla oppstillinga av Stortinget sitt spesifiserte bevilgningsvedtak for 2004, jf. Blå bok, blir oppheva.

II

Bruk av opptente rentemidlar

Stortinget samtykker i at opptente renter på tilskot som er betalt frå Noreg til multi-bi prosjekt, samarbeidsprosjekt, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikkje-statlege aktørar kan nyttast til tiltak som blir avtalt mellom Utanriksdepartementet og den enkelte mottakar.

Til forsida av dokumentet