Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 15 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2007 ­under Nærings- og handelsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
900 Nærings- og handelsdepartementet
70 Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med 2 500 000
frå kr 23 050 000 til kr 20 550 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving , blir auka med 100 000 000
frå kr 1 480 000 til kr 1 580 000
922 Romverksemd
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med 2 600 000
frå kr 105 400 000 til kr 108 000 000
71 Internasjonal romverksemd, blir redusert med 32 600 000
frå kr 294 000 000 til kr 261 400 000
950 Forvalting av statleg eigarskap
21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast , blir auka med 10 800 000
frå kr 11 500 000 til kr 22 300 000
960 (nytt) Raufoss ASA
71 Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med 20 000 000
2421 Innovasjon Norge
90 Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med 5 400 000 000
frå kr 33 200 000 000 til kr 38 600 000 000
2426 SIVA SF
90 Lån, overslagsløyving, blir auka med 60 000 000
frå kr 300 000 000 til kr 360 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3950 Forvalting av statleg eigarskap
96 Sal av aksjar, blir auka med 18 100 000
frå kr 3 261 000 000 til kr 3 279 100 000
5325 Innovasjon Norge
90 Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med 5 600 000 000
frå kr 33 400 000 000 til kr 39 000 000 000
5326 SIVA SF
70 Låne- og garantiprovisjonar, blir redusert med 4 200 000
frå kr 7 000 000 til kr 2 800 000
90 Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med 180 000 000
frå kr 300 000 000 til kr 480 000 000
5612 (nytt) Renter frå Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
80 Renter, blir løyvd med 11 460 000
5613 Renter frå SIVA SF
80 Renter, blir auka med 14 700 000
frå 39 700 000 til kr 54 400 000
5625 Renter og utbyte frå Innovasjon Norge
80 Renter på lån frå statskassa, blir redusert med 41 000 000
frå kr 417 000 000 til kr 376 000 000
5656 Aksjar i selskap under NHD si forvalting
85 Utbyte, blir auka med 7 400 000
frå kr 13 619 600 000 til kr 13 627 000 000
Til toppen
Til forsida av dokumentet