St.prp. nr. 18 (2004-2005)

Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)

Post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

Bevilgningen på posten skal dekke statens utgifter knyttet til drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger. Saldert budsjett for 2004 var basert på et gjennomsnittlig belegg i mottak på om lag 11 000 personer. I St.prp. nr. 63 (2003-2004) ble bevilgningen økt med 201,5 mill. kr til 1 369 mill. kr. I tillegg er det overført 72,8 mill. kr som gir en disponibel bevilgning på 1 441,8 mill. kr i 2004 basert på et forventet belegg i mottak på om lag 13 500 personer.

I bevilgningen for 2004 er det lagt til grunn 10 000 ankomster av asylsøkere i 2004. Utviklingen så langt i 2004 tilsier at antall asylsøkere i 2004 kan komme ned mot 8500 søkere. Samtidig ser det ut til at det blir bosatt færre fra mottak, samt at færre vil reise frivillig eller bli uttransportert fra mottak enn tidligere forventet. Som en følge av dette antas gjennomsnittlig antall beboere i mottak å bli noe høyere i 2004 enn tidligere forutsatt. Nye prognoser for gjennomsnittlig antall beboere i mottak i 2004 er på om lag 14 400 personer. Forutsatt en gjennomsnittspris pr. beboer på om lag kr 106 000, blir budsjettbehovet i 2004 om lag 1,5 mrd. kr.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 81 mill. kr til 1 450 mill. kr, som inkl. overført beløp fra 2003 gir en disponibel bevilgning på om lag 1 523 mill. kr.

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

Bevilgningen på posten skal dekke statens utgifter til tolking og oversettelser i forbindelse med asylsaksbehandlingen. Bevilgningen utgjør 45 mill. kr. Med bakgrunn i lavere anslag for asylankomster, lavere satser for tolkebistand samt en større andel Dublin-saker enn forventet, anslås bevilgningsbehovet nå til 29 mill. kr.

Det foreslås derfor at bevilgningen på post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse settes ned med 16 mill. kr til 29 mill. kr.

Kap. 3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520)

Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Visse utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. I bevilgningen for 2004 er det lagt til grunn en andel av flyktninger fra ODA-godkjente land på 80 pst., og at 70 pst. av disse har vært i mottak i mindre enn ett år.

Basert på at andelen av flyktninger fra ODA-godkjente land som har vært i mottak i mindre enn ett år er redusert, legges det nå til grunn en andel av flyktninger fra ODA-godkjente land på 80 pst., og at 55 pst. av disse har vært i mottak i mindre enn ett år. Reduksjonen i andel av beboerne som har vært mindre enn ett år i mottak, skyldes at samtidig som det har vært en generell nedgang i antall personer i mottak, har det vært en kraftig økning i antall personer som har vært over ett år i mottak fra enkelte land, spesielt Afghanistan, Somalia og Irak.

Basert på forslag om økt bevilgning under kap. 520 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter - statlige mottak, men redusert ODA-andel, foreslås bevilgningen under kap. 3520, post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter redusert med 128,64 mill. kr til 638 mill. kr.

Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521)

Post 72 Tilbakevending for flyktninger, kan overføres

Bevilgningen for 2004 er på 9,3 mill. kr. I tillegg er det overført 31,89 mill. kr fra 2003, slik at disponibel bevilgning i 2004 er på 41,19 mill. kr.

Det store overførte beløpet fra 2003 skyldes i all hovedsak færre returnerte og tilbakevendte enn forutsatt. I saldert budsjett 2003 ble det bevilget 11,3 mill. kr til tilbakevending for flyktninger. I tillegg ble bevilgningen økt med 25,5 mill. kr i St.prp. nr. 65 (2002-2003), jf. Innst.S. nr. 260 (2002-2003) til individuell støtte til tilbakevending og retur til Irak. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det forutsatt at 300 personer ville vende tilbake til sine hjemland i 2003, mens kun 53 personer vendte tilbake med tilbakevendingsstøtte. I St.prp. nr. 65 (2002-2003) ble det forutsatt at til sammen 2 300 personer ville vende tilbake/returnere til Irak i 2003. Kun 88 personer fikk støtte i 2003. Dette skyldes bl.a. internasjonale restriksjoner mht. tilbakevending og retur til Irak.

På bakgrunn av at det er overført 31,9 mill. kr i ubrukte midler på posten fra 2003 til 2004, foreslås bevilgningen i 2004 redusert fra 9,3 mill. kr til 0.

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

Bevilgningen for 2004 er på 11,65 mill. kr. I tillegg er det overført 19,58 mill. kr fra 2003, slik at disponibel bevilgning i 2004 er på 31,23 mill. kr. Det store overførte beløpet skyldes volumavvik i forhold til forutsetningene for bevilgningen. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det forutsatt at bevilgningen på posten skulle dekke reiseutgifter for 3 900 personer. Videre ble bevilgningen økt i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 65 (2002-2003), jf. Innst.S. nr. 260 (2002-2003) som følge av økt retur og tilbakevending til Irak. Disse midlene er i liten grad blitt benyttet, noe som skyldes internasjonale restriksjoner mht. tilbakevending og retur til Irak.

Det antas at det i 2004 vil bli betalt reiseutgifter for til sammen om lag 1 350 personer med en antatt gjennomsnittlig utgift på kr 8 184 pr. person. Inklusive utgifter til en avtale med Norsk Folkehjelp om mottak av overføringsflyktninger, anslås bevilgningsbehovet i 2004 nå til om lag 11,75 mill. kr, som er om lag 19 mill. kr lavere enn bevilgningen inkludert overført beløp.

Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 11,65 mill. kr til kr 0.

Kap. 3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521)

Post 1 Tilbakevending for flyktninger

På bakgrunn av forslag om å redusere bevilgningen på kap. 521, post 72 i 2004, foreslås bevilgningen på kap. 3521, post 1 i 2004 redusert fra 9,3 mill. kr til kr 0, jf. at det ble beregnet ODA-andel av det overførte beløpet i 2003.

Post 3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

Reiseutgifter for flyktninger til og fra Norge kan i samsvar med OECD/DACs statistikkdirektiv i sin helhet godkjennes som offisiell utviklingshjelp.

På bakgrunn av forslag om å redusere bevilgningen på kap. 521, post 75 i 2004, foreslås bevilgningen på kap. 3521, post 3 i 2004 redusert med 11,205 mill. kr til kr 0, jf. at det ble beregnet ODA-andel av det overførte beløpet i 2003.

Kap. 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524)

Post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

På grunn av færre nemndmøter enn tidligere antatt foreslås bevilgningen redusert med 1,5 mill. kr, fra 6,2 mill. kr til 4,7 mill. kr. Det er da lagt til grunn at det resten av høsten vil bli om lag like mange nemndmøter som i 2003.

Kap. 2425 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene

Post 74 Dekning av tap på risikolån og garantier

Innovasjon Norge (tidligere SND) hadde i 2002 og 2003 større tap på sine utlånsordninger enn i tidligere år. For at tapsfondet for distriktsrettede risikolån skal gjenspeile risikoen i porteføljen, foreslås det å styrke tapsfondet tilknyttet distriktsrettede risikolån med 101 mill. kr i 2004. Til grunn for forslaget ligger planen for ekstraordinær styrking av tapsfondet over en 4-års periode. Det vises for øvrig til omtale i St.prp. nr.1 (2004-2005).

Kap. 5327 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv.

Post 50 Tilbakeføring av tilskudd

Det er budsjettert med tilbakeføring av tilskudd på 70 mill. kr. På bakgrunn av faktiske tilbakeføringer foreslås posten økt med 30 mill. kr til 100 mill. kr.

Bevilgninger til tilskudd innenfor det distriktspolitiske virkeområdet ble fram til 2002 overført til fond (50-post med stikkord fond). Bevilgningen ble i sin helhet utgiftsført i statsregnskapet. De midlene som blir ført tilbake til statskassen i 2004 stammer i hovedsak fra tilsagn som ble gitt i 2000 som ikke eller bare delvis har kommet til utbetaling, og 2003-midler som det ikke er gitt tilsagn for.

Post 51 Tilbakeføring av tapsfond

Det er budsjettert med tilbakeføring av tapsfond på 20 mill. kr. På bakgrunn av faktiske tilbakeføringer foreslås posten redusert med 4 mill. kr til 16 mill. kr. Det vises forøvrig til omtalen under post 50.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571)

Post 21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres

Forskning og kunnskapsinnhenting på det kommunaløkonomiske området finansieres over denne posten. Et prosjekt om kommunale budsjettildelingssystemer som var planlagt igangsatt i 2004 vil først kunne startes opp i 2005. Tilsvarende vil det bli mindre forskyvninger i framdriften til forskningsprosjekter som utføres i regi av Inntektssystemutvalget. Det ser derfor ut til å bli et mindreforbruk inneværende år på om lag 1,6 mill. kr og et tilsvarende merforbruk neste år. Oppstart, framdrift og utbetalinger i prosjektene som finansieres over post 21 kan variere uavhengig av budsjettåret. Det foreslås derfor at post 21 tilføyes stikkordet «kan overføres».

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572)

Post 60 Innbyggertilskudd

Ved sykehusreformen ble Hedmark fylkeskommune ikke trukket i driftsmidler da institusjonen Lille Kjonerud ble overført til statlig helseforetak. Det foreslås at fylkeskommunen trekkes i rammetilskuddet med 7,455 mill. kr. Siden trekket skal videreføres til 2005, er saken omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld mv.

Stortinget vedtok en bevilgning på 82 mill. kr ved behandling av St.prp. nr. 63 (2003-2004) knyttet til behandling i tvistenemnd om fordeling av eiendommer mellom staten og fylkeskommunene. Av denne bevilgningen er 80,936 mill. kr utbetalt til de berørte fylkene, dvs. et mindreforbruk på 1,064 mill. kr.

Etter revidert budsjett 2004 er det oppnådd enighet mellom staten ved Helsedepartementet og Telemark fylkeskommune om at staten ved regionalt helseforetak overtar institusjonen Nordagutu Opptreningssenter. Regjeringen foreslår at det bevilges gjeldsslettetilskudd på 5,355 mill. kr, i tråd med vedtatte prinsipper for det økonomiske oppgjøret mellom staten og fylkeskommunene i tilknytning til sykehusreformen. Saken er varslet i St.prp. nr 1 (2004-2005).

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten settes opp med 4,291 mill. kr til 86,291 mill. kr.

Kap. 580 Bostøtte

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 2 109 mill. kr. Nye beregninger tilsier et samlet forbruk på 2 048 mill. kr. Det er et mindreforbruk på 61 mill. kr i forhold til bevilgningen. Dette skyldes at det er kommet til færre søkere enn det var grunn til å anta ved utformingen av budsjettet for 2004.

Bevilgningen foreslås derfor satt ned med 61 mill. kr til 2 048 mill. kr.

Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

Bevilgningen på posten er på 1 132,4 mill. kr. Tilskuddet utbetales når de aktuelle prosjektene er ferdigstilt og utbetalingen skjer i hovedsak i desember. En sentral parameter for utbetalingen er, i tillegg til Husbankens flytende rente, faktisk ferdigstillelse av prosjektene. Det har til tider vært relativt store forskjeller mellom beregnet og faktisk ferdigstillelse av prosjektene. Etter en oppdatering av tall for faktisk ferdigstillelse, anslås bevilgningsbehovet til 1 182,9 mill. kr. Dette er en økning på 50,5 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2004.

Det foreslås derfor at bevilgningen økes med 50,5 mill. kr til 1 182,9 mill. kr.

Kap. 2412 Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615)

Post 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning

Det har vært lavere utbetaling av lån enn opprinnelig anslått. Den lave husbankrenten har ikke ført til en så stor økning i utbetalingene som forventet. Dette kan sees i sammenheng med økt konkurranse blant privatbankene om boliglånkunder, samt at rentenivået generelt er lavt slik at den relative forskjellen av lav Husbankrente blir mindre. Selv om det fortsatt er knyttet noe usikkerhet til utbetaling av lån i slutten av året, foreslås det å nedjustere bevilgningen fra 13 403 mill. kr til 12 000 mill. kr.

Kap. 5312 Den norske stats husbank (jf. kap. 2412)

Post 90 Avdrag

Bevilgningen på posten er 8 664 mill. kr. Per 31. august 2004 er det regnskapsført innbetalinger for om lag 10,3 mrd. kr, hvorav ekstraordinære innbetalinger utgjør om lag 8,4 mrd. kr. Dette er vesentlig høyere enn tidligere antatt og må sees i sammenheng med rentesituasjonen på markedet tidligere i år. Samlet anslås det at avdragene vil utgjøre om lag 14,4 mrd. kr i 2004. Lån og avdrag står i nær sammenheng og årsakene til utviklingen antas å være de samme som anført under kap. 2412 post 90 Lån. Det foreslås at bevilgningen økes med 5 750 mill. kr fra 8 664 mill. kr til 14 414 mill. kr.

Kap. 5615 Renter fra den norske stats husbank (jf. kap. 2412)

Post 80 Renter

Bevilgningen for 2004 er på 4 579 mill. kr. På bakgrunn av høye ekstraordinære avdrag som reduserer utlånsvolumet anslås renteinntektene nå å bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Det foreslås derfor at bevilgningen settes ned med 105 mill. kr fra 4 579 mill. kr til 4 474 mill. kr.

Til dokumentets forside