St.prp. nr. 18 (2004-2005)

Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

I

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med 81 000 000
fra kr 1 369 000 000 til kr 1 450 000 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med 16 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 29 000 000
521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521)
72 Tilbakevending for flyktninger, nedsettes med 9 300 000
fra kr 9 300 000 til kr 0
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, nedsettes med 11 650 000
fra kr 11 650 000 til kr 0
524 Utlendingsnemnda (jf kap. 3524)
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, nedsettes med 1 500 000
fra kr 6 200 000 til kr 4 700 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572)
60 Innbyggertilskudd, nedsettes med 7 455 000
fra kr 9 734 951 000 til kr 9 727 496 000
573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten
60 Tilskudd til sletting av gjeld m.v, forhøyes med 4 291 000
fra kr 82 000 000 til kr 86 291 000
580 Bostøtte
70 Bostøtte, nedsettes med 61 000 000
fra kr 2 109 000 000 til kr 2 048 000 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, forhøyes med 50 500 000
fra kr 1 132 400 000 til kr 1 182 900 000
2412 Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615)
90 Lån til husbanken, nedsettes med 1 403 000 000
fra kr 13 403 000 000 til kr 12 000 000 000
2425 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene
74 Dekning av tap på risikolån og garantier, forhøyes med 101 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 151 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520)
04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 128 640 000
fra kr 766 640 000 til kr 638 000 000
3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521)
01 Tilbakevending for flyktninger, nedsettes med 9 300 000
fra kr 9 300 000 til kr 0
03 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, nedsettes med 11 205 000
fra kr 11 205 000 til kr 0
5312 Den norske stats husbank (jf. kap 2412)
90 Avdrag, forhøyes med 5 750 000 000
fra kr 8 664 000 000 til kr 14 414 000 000
5327 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv.
50 Tilbakeføring av tilskudd, forhøyes med 30 000 000
fra kr 70 000 000 til kr 100 000 000
51 Tilbakeføring av tapsfond, nedsettes med 4 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 16 000 000
5615 Renter fra den norske stats husbank (jf. kap. 2412)
80 Renter, nedsettes med 105 000 000
fra kr 4 579 000 000 til kr 4 474 000 000

Andre fullmakter

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at bevilgningen under:

  1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571), post 21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, tilføyes stikkordet «kan overføres».

Til dokumentets forside