St.prp. nr. 18 (2004-2005)

Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside