St.prp. nr. 20 (2004-2005)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
630 Aetat (jf. kap. 3630), tidl. kap. 1590
01 Driftsutgifter, blir auka med 5 000 000
frå kroner 2 017 978 000 til kroner 2 022 978 000
634 Arbeidsmarknadstiltak (jf. kap. 3634), tidl. kap. 1594
71 Spesielle arbeidsmarknadstiltak for yrkeshemma, kan overførast,blir redusert med 5 000 000
frå kroner 2 922 740 000 til kroner 2 917 740 000
74 Lønnssubsidium for reaktivisering, overslagsløyving,blir redusert med 23 000 000
frå kroner 38 751 000 til kroner 15 751 000
642 Petroleumstilsynet (jf. kap. 3642), tidl. kap. 1572
01 Driftsutgifter, blir redusert med 525 000
frå kroner 122 808 000 til kroner 122 283 000
21 Spesielle driftsutgifter, blir auka med 4 700 000
frå kroner 12 590 000 til kroner 17 290 000
660 Krigspensjon
71 Tilskott, sivile, overslagsløyving,blir redusert med 21 000 000
frå kroner 666 000 000 til kroner 645 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskott, blir auka med 30 000 000
frå kroner 570 000 000 til kroner 600 000 000
666 Avtalefesta pensjon (AFP)
70 Tilskott, blir auka med 37 000 000
frå kroner 723 000 000 til kroner 760 000 000
2541 Dagpengar
70 Dagpengar, overslagsløyving,blir auka med 294 000 000
frå kroner 10 606 000 000 til kroner 10 900 000 000
2543 Ytingar til yrkesretta attføring
70 Attføringspengar, overslagløyving,blir auka med 220 000 000
frå kroner 8 780 000 000 til kroner 9 000 000 000
71 Attføringsstønader, overslagsløyving,blir redusert med 225 000 000
frå kroner 1 760 000 000 til kroner 1 535 000 000
2650 Sjukepengar
70 Sjukepengar for arbeidstakarar m.v, overslagsløyving,blir redusert med 2 290 000 000
frå kroner 27 390 000 000 til kroner 25 100 000 000
71 Sjukepengar for sjølvstendige m.v, overslagsløyving,blir redusert med 205 000 000
frå kroner 1 900 000 000 til kroner 1 695 000 000
72 Omsorgs- og pleiepengar ved barns sjukdom, overslagsløyving,blir redusert med 80 000 000
frå kroner 400 000 000 til kroner 320 000 000
75 Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving,blir redusert med 20 000 000
frå kroner 1 360 000 000 til kroner 1 340 000 000
2652 Medisinsk rehabilitering m.v
70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving,blir auka med 473 000 000
frå kroner 8 397 000 000 til kroner 8 870 000 000
71 Legeerklæringar, blir redusert med 55 000 000
frå kroner 300 000 000 til kroner 245 000 000
2655 Uføre
70 Grunnpensjon, overslagsløyving,blir redusert med 83 000 000
frå kroner 16 493 000 000 til kroner 16 410 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsløyving,blir auka med 100 000 000
frå kroner 23 820 000 000 til kroner 23 920 000 000
74 Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving,blir auka med 48 000 000
frå kroner 617 000 000 til kroner 665 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving,blir redusert med 16 000 000
frå kroner 121 000 000 til kroner 105 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel m.v.
71 Hjelpestønad, overslagsløyving,blir redusert med 41 000 000
frå kroner 1 556 000 000 til kroner 1 515 000 000
73 Hjelpemiddel m.v under arbeid og utdanning, blir auka med 7 300 000
frå kroner 137 700 000 til kroner 145 000 000
74 Tilskott til bilar, blir redusert med 200 000 000
frå kroner 955 000 000 til kroner 755 000 000
75 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir auka med 39 000 000
frå kroner 2 551 000 000 til kroner 2 590 000 000
78 Høyreapparat, blir redusert med 7 000 000
frå kroner 392 000 000 til kroner 385 000 000
2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsløyving,blir auka med 116 000 000
frå kroner 32 204 000 000 til kroner 32 320 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsløyving,blir auka med 331 000 000
frå kroner 43 689 000 000 til kroner 44 020 000 000
73 Særtillegg, overslagsløyving,blir auka med 33 000 000
frå kroner 5 097 000 000 til kroner 5 130 000 000
2680 Etterlatne
70 Grunnpensjon, overslagsløyving,blir redusert med 10 000 000
frå kroner 1 227 000 000 til kroner 1 217 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsløyving,blir redusert med 10 000 000
frå kroner 1 053 000 000 til kroner 1 043 000 000
2683 Stønad til einsleg mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsløyving,blir auka med 27 000 000
frå kroner 2 248 000 000 til kroner 2 275 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving,blir redusert med 50 000 000
frå kroner 645 000 000 til kroner 595 000 000
73 Utdanningsstønad, blir redusert med 16 000 000
frå kroner 101 000 00 til kroner 85 000 000
76 Forskottering av underhaldsbidrag, blir redusert med 215 000 000
frå kroner 1 320 000 000 til kroner 1 105 000 000
2686 Gravferdsstønad
70 Gravferdsstønad, overslagsløyving,blir auka med 9 000 000
frå kroner 96 000 000 til kroner 105 000 000
2690 Diverse utgifter
77 Pasientar frå land med innbyrdes avtale m.v., blir auka med 8 000 000
frå kroner 52 000 000 til kroner 60 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3630 Aetat (jf. kap. 630), tidl. kap. 4590
80 Innfordra misbruk av dagpengar, blir auka med 10 000 000
frå kroner 30 000 000 til kroner 40 000 000
81 Innfordra feilutbetalte attføringsytingar, blir redusert med 3 000 000
frå kroner 14 000 000 til kroner 11 000 000
3634 Arbeidsmarknadstiltak (jf. kap. 634), tidl. kap. 4594
02 Opplæringstenester, blir auka med 16 159 000
frå kroner 1 841 000 til kroner 18 000 000
60 Refusjon, forsøk dagpengar, blir redusert med 1 000 000
frå kroner 1 500 000 til kroner 500 000
3635 Venteløn m.v. (jf. kap. 635), tidl. kap. 4595
01 Refusjon, blir redusert med 7 800 000
frå kroner 80 000 000 til kroner 72 200 000
3640 Arbeidstilsynet (jf. kap. 640), tidl. kap. 4570
05 Tvangsmulkt, blir auka med 6 800 000
frå kroner 1 600 000 til kroner 8 400 000
3642 Petroleumstilsynet (jf. kap. 642), tidl. kap. 4572
02 Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir redusert med 700 000
frå kroner 1 300 000 til kroner 600 000
03 Refusjon av tilsynsutgifter, blir auka med 5 500 000
frå kroner 52 200 000 til kroner 57 700 000
06 Ymse inntekter/refusjonar, blir redusert med 400 000
frå kroner 2 100 000 til kroner 1 700 000
5701 Diverse inntekter
03 Hjelpemiddelsentralar m.v., blir auka med 10 000 000
frå kroner 43 000 000 til kroner 53 000 000
73 Refusjon frå bidragspliktige, blir redusert med 35 000 000
frå kroner 555 000 000 til kroner 520 000 000
74 Refusjon medisinsk behandling, blir auka med 600 000
frå kroner 1 000 000 til kroner 1 600 000
75 Refusjon overskytande bidrag, blir redusert med 11 000 000
frå kroner 41 000 000 til kroner 30 000 000
5705 Statsgaranti for lønskrav ved konkurs, dagpengar
01 Refusjon dagpengar, blir auka med 15 000 000
frå kroner 50 000 000 til kroner 65 000 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet:

  1. «kan overføres»tilføyes løyvinga under kap. 643 Statens arbeidsmiljøinstitutt, post 21 Oppdrag, i statsbudsjettet for 2004.

  2. «kan overføres»tilføyes løyvinga under kap. 2650 Sjukepengar, post 73 Tilretteleggingstilskott og post 74 Bedriftshelsetenester, i statsbudsjettet for 2004.

III

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementets fullmakt i 2004 til å overskride løyvinga under kap. 2603 Trygderetten, post 01 Driftsutgifter mot tilsvarande meirinntekter under kap. 5705, post 02, endrast til fullmakt til å overskride nemnte utgiftsløyving mot meirinntekter under kap. 5702, post 02.

Til forsida av dokumentet