Proposisjonar til Stortinget

St.prp. nr. 20 (2004-2005)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget