St.prp. nr. 28 (2004-2005)

Endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Til innhaldsliste

Tilråing

Fiskeri- og kystdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet