St.prp. nr. 28 (2004-2005)

Endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

I

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1020 Havforskingsinstituttet (jf. kap. 4020)
21 Spesielle driftsutgifter, blir auka med 30 000 000
frå kr 130 500 000 til kr 160 500 000
1021 Drift av forskingsfartøya (jf. kap. 4021)
01 Driftsutgifter, blir auka med 2 300 000
frå kr 97 027 000 til kr 99 327 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportretta FoU (jf. kap. 4023)
21 Spesielle driftsutgifter, blir auka med 30 000 000
frå kr 8 800 000 til kr 38 800 000
1062 Kystverket (jf. kap. 4062)
21 Spesielle driftsutgifter, blir auka med 21 200 000
frå kr 113 900 000 til kr 135 100 000
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportretta FoU (jf. kap. 1023)
01 Inntekter NIFES, blir auka med 30 000 000
Frå kr 8 800 000 til kr 38 800 000
4062 Kystverket (jf. kap. 1062)
01 Gebyrinntekter, blir auka med 9 300 000
frå kr 502 825 000 til kr 512 125 000

II

Stortinget samtykkjer i at stikkordet «kan nyttast under post 21» tilføyast kap. 1023 post 01 og «kan nyttast under post 01» tilføyast kap. 1023 post 21.

Til forsida av dokumentet