St.prp. nr. 34 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98 og 101, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 37 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 1

Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/1999 av 30. mars 1999. 2

Avtalens vedlegg XI kan omfatte rettsakter om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, og antallet undertitler i vedlegget bør derfor utvides tilsvarende av klarhetshensyn.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 3

skal innlemmes i avtalen. Direktivets kapittel IV må tilpasses for avtalens formål.

For at avtalen skal virke på en tilfredsstillende måte, særlig med hensyn til overføring av personopplysninger til tredjestater, må avtalens protokoll 37 utvides til å omfatte Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved direktiv 95/46/EF, og vedlegg XI må endres for å angi i detalj de nærmere reglene for tilknytningen til denne arbeidsgruppen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 37 etter nr. 12 (Kontaktutvalg for fjernsynsvirksomhet) skal nytt nr. 13 lyde:

«13. Arbeidsgruppe for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger (Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5d (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF) skal nytt nr. 5e lyde:

« Datasikring

5e. 395 L 0046: Europaparlaments og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
  1. Avtalepartene skal innen rammen av EØS-komiteen utveksle de opplysninger det vises til i artikkel 25 nr. 3 og artikkel 26 nr. 3 første ledd.

  2. Dersom Kommisjonen i henhold til artikkel 25 nr. 4, artikkel 25 nr. 6, artikkel 26 nr. 3 annet ledd eller artikkel 26 nr. 4 har til hensikt å vedta tiltak i samsvar med artikkel 31, skal EFTA-statene underrettes på samme måte som medlemsstatene i EU. Dersom Kommisjonen underretter Rådet om tiltak i samsvar med artikkel 31, skal EFTA-statene underrettes til rett tid om en slik framgangsmåte. EFTA-statene skal underrettes på samme måte som medlemsstatene i EU om tiltak vedtatt i samsvar med artikkel 31. Inntil EØS-komiteen treffer beslutning om å innlemme slike tiltak i avtalen, skal EFTA-statene beslutte og underrette Kommisjonen, før tiltakene vedtatt i samsvar med artikkel 31 trer i kraft, om de vil anvende disse tiltakene eller ikke.

    Dersom en EFTA-stat ikke har truffet beslutning som nevnt, skal den gi tiltakene vedtatt i samsvar med artikkel 31 anvendelse samtidig som medlemsstatene i EU.

    Dersom en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av tiltakene vedtatt i samsvar med artikkel 31 ikke kan komme i stand i EØS-komiteen innen tolv måneder etter at tiltakene trådte i kraft, kan en EFTA-stat slutte å anvende tiltakene, og den skal omgående underrette Kommisjonen om dette.

    De øvrige avtaleparter skal som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i direktivet innskrenke eller forby fri utveksling av personopplysninger til en EFTA-stat som ikke anvender tiltakene vedtatt i samsvar med artikkel 31 på samme måte, ettersom disse tiltakene hindrer overføring til en tredjestat av opplysninger som nevnt.

  3. Uten hensyn til om Kommisjonen innleder forhandlinger i henhold til artikkel 25 nr. 5, kan en EFTA-stat innlede forhandlinger på egne vegne. Kommisjonen og EFTA-statene skal holde hverandre underrettet og skal på anmodning holde samråd om slike forhandlinger innen rammen av EØS-komiteen.

Nærmere regler for Liechtensteins, Islands og Norges tilknytning i samsvar med avtalens artikkel 101:

Hver EFTA-stat kan i samsvar med artikkel 29 nr. 2 annet ledd i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF oppnevne en person til å representere tilsynsmyndigheten eller - myndighetene utpekt av hver EFTA-stat for å delta som observatør uten stemmerett i møtene til Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Kommisjonen skal til rett tid underrette deltakerne om tidspunktene for arbeidsgruppens møter og oversende dem relevante opplysninger.»

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 26. juni 1999, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 1999.

For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
EØS-komiteens sekretærer
G. Vik E. Gerner

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

Ennå ikke kunngjort.

3.

EFT nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31.

Til dokumentets forside