St.prp. nr. 34 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

For dem som behandler personopplysninger vil utvidet innsynsrett og nye varslingsregler kunne medføre visse meromkostninger, uten at det er mulig å tallfeste disse konkret. Det vil også påløpe utgifter til utvikling og etablering av et system hos Datatilsynet for registrering og behandling av meldinger fra de behandlingsansvarlige. Det samme gjelder opprettelse og drift av et uavhengig organ til å behandle klager over Datatilsynets vedtak. Det er redegjort mer konkret for disse omkostningene i Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov om behandling av personopplysninger.

Til dokumentets forside