St.prp. nr. 34 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 ble europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (personverndirektivet), tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester. Samtidig ble EØS-avtalens protokoll 37 endret til også å omfatte EFTA-statenes deltakelse i den arbeidsgruppen som personverndirektivet oppretter for å gi råd til Kommisjonen i ulike spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger.

Europakommisjonen la i 1990 fram et forslag til direktiv med det formål å sikre et høyt beskyttelsesnivå for personer i forbindelse med behandling av personopplysninger. Etter å ha behandlet forslaget i 1992 kom Europaparlamentet med en rekke endringsforslag, og Kommisjonen la i oktober 1992 fram et revidert utkast. Utkastet ble behandlet i en arbeidsgruppe under Rådet, der Norge deltok på møtene fra 1. juli 1994 og fram til folkeavstemningen 28. november samme år. Rådet kom frem til en felles holdning 20. februar 1995. Forslaget til direktiv ble ferdigbehandlet av Europaparlamentet 15. juni 1995 og ble endelig vedtatt 24. oktober 1995. Medlemsstatene har hatt en frist på tre år fra direktivets vedtakelse til å sette de nødvendige lover og administrative bestemmelser i kraft.

Personverndirektivet har som siktemål å etablere felles reguleringsprinsipper og et ensartet vern for behandling av personopplysninger i hele EU-området. Direktivet skal sikre fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, spesielt retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling av personopplysninger (jf. artikkel 1). Samtidig har direktivet som formål å sikre fri utveksling av personopplysninger mellom medlemsstatene.

EØS-komiteens beslutning og direktivet i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg. Forslag til lovendringer for å gjennomføre beslutningen er forelagt Stortinget ved Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov om behandling av personopplysninger. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

Til dokumentets forside