St.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om EUs matlovsforordning

Hovedformålet med matlovsforordningen er å sikre et høyt vernenivå for menneskers helse og for forbrukerinteresser når det gjelder næringsmidler, samt sikre at det indre marked fungerer effektivt. I erkjennelsen av at det alltid vil være en rekke ulike faktorer som vil kunne ha en direkte eller indirekte innvirkning på næringsmiddeltryggheten, er forordningen gitt et bredt anvendelsesområde fra primærproduksjon av næringsmidler og fôr, og helt frem til overlevering av maten til forbrukerne. Lovgivningen er basert på et helhetssyn, som dekker hele spekteret av ulike forhold fra jord/fjord til bord.

Forordningen fastsetter en rekke generelle prinsipper som skal danne utgangspunktet for fremtidig lovgivning. Ett av forordningens grunnleggende prinsipper er at lovgivningen skal baseres på vitenskapelige vurderinger av høy kvalitet, som utarbeides av uavhengige eksperter etter en risikoanalyse. Det skal være åpenhet og adgang til opplysninger i næringsmiddellovgivningsarbeidet, og ved innføring av midlertidige tiltak skal det legges vekt på føre-var-prinsippet (forsiktighetsprinsippet). Det skal også sikres sporbarhet av fôr og næringsmidler, samt av ingredienser, dyr og innsatsvarer som benyttes i fôr- og næringsmiddelproduksjonen. Det primære ansvaret for næringsmiddel- og fôrtryggheten ligger hos virksomhetene, mens medlemsstatene har ansvaret for å sikre håndhevelse av næringsmiddellovgivningen.

Forordningen fastsetter også prosedyrer til bruk ved vurdering av helsefare og innfører et eget hurtig varslingssystem for helsefarlige næringsmidler og fôr (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).