St.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 ble det besluttet å endre EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av fremgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EUs matlovsforordning).

Innlemmelsen av EUs matlovsforordning med gjennomføringsbestemmelser innebærer at Norge knytter seg til EUs generelle prinsipper for å sikre et høyt nivå når det gjelder mattrygghet og blir medlem i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority - EFSA).

Forordningens prinsipper har senere blitt fulgt opp gjennom flere forordninger, blant annet om næringsmiddelhygiene og kontroll. Forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, er innlemmet i EØS-avtalen ved en egen EØS-komitébeslutning. Anmodning om Stortingets samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av disse rettsaktene er fremmet i egen proposisjon, St.prp. nr. 46 (2007-2008).

Gjennom denne proposisjonen anmodes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007. Samtykke er nødvendig fordi norsk deltakelse i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet innebærer årlige økonomiske forpliktelser, jf. Grl. § 26 annet ledd og artikkel 103 i EØS-avtalen.

EØS-komiteens beslutning i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 i uoffisiell norsk oversettelse følger som utrykt vedlegg og finnes elektronisk på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp.