St.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

EFSA skal finansieres av bidrag fra EU og fra enhver annen stat som EU har inngått avtaler med. EFSA vil også kreve inn gebyr for ulike tjenester den yter, herunder utgivelse av publikasjoner, konferanser og utdanning.

Dette innebærer også en årlig økonomisk forpliktelse i form av et norsk bidrag til EFSA. EFSAs budsjett for 2008 er om lag 65 millioner euro. Med bakgrunn i EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1(a) og protokoll 32 til EØS-avtalen, vil EØS/EFTA-statene i 2008 til sammen bidra med om lag 1,5 million euro for deltakelse i myndigheten. Dette tilsvarer 2,37 % av det totale budsjettet. Av denne summen vil Norges bidrag være om lag 1,43 millioner euro (med dagens valutakurs 11,3 millioner kroner) i 2008, stigende til ca. 1,7 millioner euro i 2013.

Denne utgiften vil bli dekket over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet (kapittel 703, In­ternasjonalt samarbeid).