St.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Til innholdsfortegnelse

5 Forholdet til norsk rett

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2003 og iverksatt 1. januar 2004. Matloven tar opp i seg forordningens prinsipper, både av hensyn til legalitetsprinsippet samt at prinsippene på denne måten blir lettere tilgjengelig for brukerne.

Gjennomføringen av forordningen som sådan skal skje ved en henvisningsforskrift hjemlet i matloven.