St.prp. nr. 59 (2000-2001)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining

Til innhaldsliste

5 Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslege konsekvensar

Norsk deltaking i den framlagde fellesskapsramma for samarbeid krev ingen lov- eller forskriftsendringar. Fellesskapsramma har eit samla budsjett på 1 million euro (ca. 8,56 millionar kroner). Ved deltaking vil den norske løyvinga vere på om lag 160 000 kroner per år. Utgiftene vil verte dekte over budsjettet til Miljøverndepartementet, kap. 1443 post 01.