St.prp. nr. 59 (2000-2001)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining

Til innhaldsliste

1 EØS-komiteens beslutning nr. . . ./2001 av . . . 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 11/94 av 12. august 1994 1

    .

  2. Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 om fastsettelse av en fellesskapsramme for samarbeid på området utilsiktet eller tilsiktet havforurensning 2

    .

  3. Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2001 -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 3 (Miljø) skal nytt nr. 4 til 7 lyde:

« 4. EFTA-statene skal fra 1. januar 2001 delta i fellesskapshandlingsprogrammet nevnt i nr. 7.
5. EFTA-statene skal bidra finansielt til fellesskapshandlingsprogrammet nevnt i nr. 7 i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).
6. EFTA-statene skal delta fullt ut i EF-komiteene som bistår EF-kommisjonen i å forvalte, utvikle og gjennomføre fellesskapshandlingsprogrammet nevnt i nr. 7.
7. Følgende fellesskapsrettsakt samt rettsakter avledet av den omfattes av denne artikkel:
- 32000 D 2850: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 om fastsettelse av en fellesskapsramme for samarbeid på området utilsiktet eller tilsiktet havforurensning (EFT L 332 av 28.12 2000, s. 1).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft . . ., forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Den får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, . . . 2001.

For EØS-komiteen
Formann
P. Westerlund
EØS-komiteens sekretærer
P.K. Mannes M. Brinkmann

Fotnotar

1.

EFT L 253 av 29.9 1994, s. 34, og EØS-tillegget til EFT nr. 36 av 29.9 1994, s. 3.

2.

EFT L 332 av 28.12 2000, s. 1.

3.

(Forfatningsrettslige krav angitt/Ingen forfatningsrettslige krav angitt.)