St.prp. nr. 6 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen besluttet den 9. juli 2004 å endre EØS-avtalens vedlegg XVII til å omfatte Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet (beslutning i EØS-komiteen nr. 110/2004).

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil kreve lovendring, og beslutningen ble derfor for Norges vedkommende fattet med forbehold om Stortingets samtykke, jf. Grunnloven § 26 andre ledd og EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1.

Av EØS-komiteens beslutning artikkel 1 fremgår at det gjøres visse endringer i direktiv 92/100/EØF og direktiv 93/98/EØF. Videre fremgår at for EØS-avtalens formål skal direktiv 2001/29/EF gjelde med følgende tilpasning: EFTA-statene skal innbys til å sende representanter til kontaktutvalgets møter.

Etter artikkel 2 skal teksten til direktiv 2001/29/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, gis gyldighet.

Av artikkel 3 fremgår at EØS-komiteens beslutning trer i kraft 10. juli 2004, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1, annet ledd. Siden Norge ikke kan gi slik meddelelse før Stortinget har gitt sitt samtykke, vil beslutningen tre i kraft den første dag i den annen måned etter at meddelelsen ble gitt. Siden gjennomføringsfristen i EU er utløpt, er EFTA-landenes gjennomføringsfrist den samme som ikrafttedelsen av EØS-komitebeslutningen.

I artikkel 4 fastslås at EØS-komiteens beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Til dokumentets forside