St.prp. nr. 6 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Det følger av direktivet artikkel 6.4 at bruk etter nærmere angitte unntaksbestemmelser skal være mulig selv om verk eller arbeider utstyres med tekniske beskyttelsessystemer. Dersom det mellom rettighetshaver og bruker ikke inngås avtale om den aktuelle bruk, er statene forpliktet til å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at bruken likevel muliggjøres. En videre oppfølging av dette kan få visse begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

Videre forutsetter direktivet artikkel 5.2 at rettighetshaver ytes rimelig kompensasjon for den eksemplarfremstilling som skjer til privat bruk. Hvordan slik kompensasjon skal ytes er ikke nærmere regulert i direktivet, og hvilken løsning som velges er opp til den enkelte medlemsstat.

Det foreslås at rettighetshaverne kompenseres gjennom særskilt bevilgning over statsbudsjettet. Dette fremgår av forslag til statsbudsjett for 2005, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) Kultur- og kirkedepartementet s. 121 (programkategori 08.30 Film- og medieformål - kap. 339 Kompensasjon for kopiering til privat bruk).

Kompensasjonens størrelse bør ligge på om lag samme nivå som i de øvrige nordiske land. Det er derfor foreslått en bevilgning på 32,5 mill. kroner. Med den foreslåtte bevilgningen til Fond for lyd og bilde på 19,5 mill. kroner, blir for 2005 den samlede kompensasjonen for kopiering av åndsverk til privat bruk på 52 mill. kroner, som er om lag på nordisk nivå.

Til forsiden