St.prp. nr. 6 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

Norsk rett er i hovedtrekk i samsvar med direktivet. Direktivet nødvendiggjør likevel visse endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Kultur- og kirkedepartementet er ansvarlig for gjennomføring av direktivet. Et forslag til endring av åndsverkloven m.m. har vært på høring, med frist 25. juni 2003. En odelstingsproposisjon er under forberedelse. Eneretten i åndsverkloven § 2 presiseres på enkelte områder, bl.a. ved at retten til å fremstille eksemplar skal gjelde både varige og midlertidige eksemplar. Det er gjort unntak for visse midlertidige eksemplar som er et nødvendig ledd i en teknisk prosess ved digital bruk. Utøvende kunstnere, kringkastere og produsenter av lyd- og billedopptak får enerett til å gjøre opptak tilgjengelig for allmennheten på forespørsel.

Gjennomføring av direktivet nødvendiggjør enkelte endringer i åndsverkslovens kapittel om avgrensning av eneretten. For enkelte avgrensningsbestemmelser vil det f.eks. måtte innføres krav om at bruken skal være ikke-kommersiell. Adgangen til kopiering til privat bruk vil bli foreslått videreført, og dette forutsetter at rettighetshaver ytes rimelig kompensasjon. For at åndsverksloven skal være i samsvar med direktivet artikkel 5.5, foreslås bl.a. at det bare kan kopieres til privat bruk på grunnlag av eksemplar av verket som lovlig er fremstilt eller gjort tilgjengelig for allmennheten.

Det foreslås innført bestemmelser om forbud mot å omgå tekniske beskyttelsessystemer som kontrollerer tilgang til og bruk av vernet innhold, og bestemmelser som gir vern mot fjerning og endring av elektronisk rettighetsinformasjon som er knyttet til verket/arbeidet.

Direktivet foreskriver såkalt regional konsumpsjon av spredningsretten, dvs. at eksemplar som bare er omsatt utenfor EØS ikke kan importeres til Norge for videresalg med mindre rettighetshaver har samtykket. I norsk rett gjelder i dag såkalt global konsumpsjon for de eksemplar som direktivet regulerer omsetningen av, dvs. at det er adgang til å importere eksemplar til Norge for videresalg dersom eksemplaret allerede er brakt på markedet av rettighetshaver i et hvilket som helst land utenfor Norge. Endringen vil medføre en begrensning i muligheten for import av eksemplar for videresalg. Gjennomføring av direktivets konsumpsjonsbestemmelse for opphavsmenn og deres verk vil nødvendiggjøre en endring i loven.

Til dokumentets forside