St.prp. nr. 6 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg XVII er endret ved avtalen om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros», Republikken Ungarns, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikkens deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde undertegnet i Luxembourg 14. oktober 2003 1

    .

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet 2

    , rettet ved EFT L 6 av 10.1.2002, s. 70, skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVII gjøres følgende endringer:

1.I nr. 7 (rådsdirektiv 92/100/EØF) og nr. 9 (rådsdirektiv 93/98/EØF) tilføyes følgende før tilpasningsteksten:
«, endret ved:
-32 001 L 0029: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10), rettet ved EFT L 6 av 10.1.2002, s. 70.»
2.Etter nr. 9d (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/44/EF) skal nytt nr. 9e lyde:
«9e.32 001 L 0019: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10), rettet ved EFT L 6 av 10.1.2002, s. 70.
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
EFTA-statene skal innbys til å sende representanter til kontaktutvalgets møter.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2001/29/EF, rettet ved EFT L 6 av 10.1.2002, s. 70, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2004, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2004.

For EØS-komiteen
Formann
Kjartan Jóhannsson
EØS-komiteens sekretærer
Ø. HovdkinnM. Brinkmann

Fotnoter

1.

EUT L 130 av 29.4.2004, s. 3, og EØS-tillegget til EUT nr. 23 av 29.4.2004, s. 1.

2.

EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden