St.prp. nr. 70 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen besluttet 25. februar 2000 å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre i EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000.

Direktivet legger opp til en harmonisering av medlemslandenes lovgivning om rettslig beskyttelse av registrerte mønstre, det vil si designbeskyttelse av produkters form eller utseende. Mønsterretten gir rettighetshaveren en tidsbegrenset enerett til å utnytte mønsteret, typisk ved å fremstille eller selge produkter med det beskyttede utseendet.

Bakgrunnen for direktivet er at forskjeller i reglene om mønsterbeskyttelse kan virke konkurransevridende. Av hensyn til det indre markeds funksjon ble det derfor ansett ønskelig å etablere et mer enhetlig regelverk på området.

Direktivet innebærer ingen fullstendig harmonisering av medlemsstatenes regelverk om mønstre, men omfatter de delene av regelverket som har størst betydning for det indre markeds virkemåte. På denne bakgrunn er det de materielle reglene som har vært gjenstand for harmonisering. Saksbehandlingsreglene harmoniseres ikke gjennom direktivet.

Gjennomføringen av direktivet i norsk rett vil gjøre det nødvendig å endre mønsterloven på visse punkter, bl.a. fordi beskyttelsestiden utvides fra 15 til 25 år og ved at også deler av produktets utseende blir vernet. Direktivet vil også nødvendiggjøre mindre justeringer på andre punkter.

I og med at direktivet nødvendiggjør lovendringer er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. EØS-komiteens beslutning og direktivet følger vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.