St.prp. nr. 70 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg XVII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 59/97 av 31. juli 1997

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVII etter nr. 9a (europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF) skal nytt nr. 9b lyde:

«9b. 398 L 0071: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre (EFT L 289 av 28.10.1998, s. 28)».

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

Artikkel 15 skal lyde:

«Rettighetene som følger av registrering av et mønster, skal ikke gjelde for handlinger vedrørende et produkt der et mønster som omfattes av vern, inngår i eller er benyttet for produktet når produktet er blitt markedsført hos en avtalepart av mønsterholderen eller med hans samtykke.»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 26. februar 2000, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
EØS-komiteens sekretærer
G. Vik E. Gerner