St.prp. nr. 73 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Spørsmålet om ratifikasjon av konvensjonen ble sendt på høring 16. februar 2006. Høringsinstansene stilte seg generelt sett svært positive til en norsk ratifikasjon av konvensjonen.

Konvensjonen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

 • Sametinget

 • ABM-utvikling

 • Bunad- og folkedraktrådet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Riksarkivaren

 • Nasjonalbiblioteket

 • Norsk kulturråd

 • Norsk lokalhistorisk institutt

 • Rådet for folkemusikk og folkedans

 • Språkrådet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Universitetet for miljø- og biovitenskap

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • Høgskolen i Agder

 • Høgskolen i Akershus

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Bodø

 • Høgskolen i Buskerud

 • Høgskolen i Finnmark

 • Høgskolen i Gjøvik

 • Høgskolen i Harstad

 • Høgskolen i Hedmark

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Narvik

 • Høgskolen i Nesna

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

 • Høgskolen i Oslo

 • Høgskolen i Sogn og Fjordane

 • Høgskolen Stord/Haugesund

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Tromsø

 • Høgskolen i Vestfold

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen i Ålesund

 • Kunsthøgskolen i Bergen

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • Norges handelshøyskole

 • Norges idrettshøgskole

 • Norges musikkhøgskole

 • Norges veterinærhøgskole

 • Samisk høgskole

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Landslaget for lokal- og privatarkiv

 • Norsk Folkeminnelag

 • Norges Museumsforbund

 • Agder naturmuseum og botaniske hage

 • Aja Samisk senter

 • Akershus fylkesmuseum

 • Alta Museum

 • Arkeologisk museum i Stavanger

 • Arran Lulesamisk senter

 • Atlanterhavsparken

 • Aust-Agder kulturhistoriske senter

 • Baroniet Rosendal

 • Bergens Sjøfartsmuseum

 • Blaafarveværket

 • Bymuseet i Bergen

 • Dalane Folkemuseum

 • De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum

 • De Samiske Samlinger

 • Domkirkeodden

 • Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

 • Eidsvoll 1814

 • Fetsund Lenser

 • Follo museum

 • Fredrikstad Museum

 • Gjøvik og Toten museum - Mjøssamlingene

 • Glomdalsmuseet

 • Halden historiske Samlinger

 • Hallingdal Museum

 • Hardanger Museum

 • Haugalandmuseene

 • Haugar Vestfold Kunstmuseum

 • Helgeland museum

 • Henie Onstad Kunstsenter

 • Hringariki

 • Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum

 • Jærmuseet

 • Kautokeino Bygdetun

 • Kokelv Sjøsamiske Museum

 • Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker kulturhistoriske museum

 • Kulturkvartalet

 • Kunstnerdalen Kulturmuseum

 • Kvinnemuseet - Solør-Odalmuseene

 • Kystmuseet i Sogn og Fjordane

 • Kystmuseet i Sør-Trøndelag

 • Larvik Museum

 • Lillehammer Kunstmuseum

 • Lofotr - Vikingmuseet på Borg

 • Maihaugen

 • Midt-Troms Museum

 • Museum for Visuell Kunst og Musikk

 • Museene for kystkultur og gjenreisning

 • Museet i Nord-Gudbrandsdalen

 • Museet Kystens Arv

 • Museum Nord

 • Museumssenteret i Salhus

 • Museum Vest

 • Namdal Fylkesmuseum

 • Nasjonalmuseet for kunst

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

 • Nordfjord Folkemuseum

 • Nord-Jarlsbergmuseene

 • Nordmøre Museum

 • Nordnorsk fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum

 • Nordnorsk Kunstmuseum

 • Nord-Troms Museum

 • Nordøsterdalsmuseet

 • Norsk Bergverksmuseum

 • Norsk Folkemuseum

 • Norsk Industriarbeidermuseum

 • Norsk Luftfartsmuseum

 • Norsk Sjøfartsmuseum

 • Norsk Skogmuseum

 • Norsk Teknisk Museum

 • Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

 • Nynorsk kultursentrum

 • Næs Jernverksmuseum

 • Orkla Industrimuseum

 • Oslo Bymuseum

 • Perspektivet Museum

 • Porsanger Museum

 • Preus museum

 • Randsfjordmuseene

 • Ringve

 • Rogaland Kunstmuseum

 • Romsdalsmuseet

 • Ryfylkemuseet

 • Rørosmuseet

 • Salten Museum

 • Saemien Sijte

 • Samisk friluftsmuseum

 • Samisk museumslag

 • Sandefjordmuseene

 • Savio-museet

 • Setesdalsmuseet

 • Sogn og Fjordane Kunstmuseum

 • Stavanger Museum

 • Stiklestadmuseene

 • Sunnfjord Museum

 • Sunnhordland Museum

 • Sunnmøre Museum

 • Sørlandets Kunstmuseum

 • Sør-Varanger Museum - Grenselandsmuseet

 • Tana Museum

 • Telemark Museum

 • Trondarnes Distriktsmuseum

 • Trondheim Kunstmuseum

 • Trøndelag Folkemuseum

 • Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

 • Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum

 • Valdres Folkemuseum

 • Varanger Museum

 • Varanger Samiske Museum

 • Vest-Agder-museet

 • Vestfold Fylkesmuseum

 • Vestlandsmuseet

 • Vest-Telemark Museum

 • Østfoldmuseet

 • Østsamisk museum – Neiden

 • Den Norske Rom-forening

 • Det mosaiske trossamfunn i Oslo

 • Foreningen Roma

 • Norsk skogfinsk museum

 • Kvensk institutt

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

 • Nordisk Romanesråd avdeling Norge

 • Norske kveners forbund

 • Norsk Rom-befolkning

 • Romani interesseorganisasjon

 • Skogsfinnenes interesser i Norge

 • Taternes Landsforening

38 av høringsinstansene har gitt tilbakemelding. Ingen av dem går i mot norsk ratifikasjon.

Flere høringsinstanser har kommet med synspunkter på og forslag til mulig oppfølging og gjennomføring av konvensjonen. De har etterlyst en klarlegging av hvilke institusjoner som har ansvar for de ulike områdene av den immaterielle kulturarven. Nødvendigheten av å styrke folks bevissthet om den immaterielle kulturarven og betydningen av at denne tas vare på er også blitt fremhevet. Det er blitt påpekt at målet ikke må være å «fryse» den immaterielle kulturarven på et bestemt stadium slik at den forblir mest mulig uforandret, men å se den i et dynamisk og meningsfullt samspill med nåtidens mennesker. Det er også blitt anført at det er behov for et økt fokus på samspillet mellom materielle og immaterielle kulturminner. I tillegg har enkelte instanser vist til at det er behov for en fortsatt satsing for å bevare ulike lokale, eldre håndverksteknikker i bygningsvern, og dernest også viktigheten av å gi opplæring innenfor byggfag i skoleverket.

Forholdet til urfolk og nasjonale minoriteter har også stått sentralt for flere av høringsinstansene. Blant annet er det blitt påpekt at behovet for vern av den immaterielle kulturarven er større for vår samiske urbefolkning og nasjonale minoriteter, og at dette ikke bare omfatter definerte etniske grupper, men også andre marginaliserte grupper av religiøs eller sosialhistorisk art. Når det gjelder samiske forhold har særlig samisk arkiv og de samiske museene blitt trukket fram som mulige innsamlere og varetakere av samisk muntlig tradisjonsstoff. Det er også blitt anført et behov for at samisk språk i større grad må tas i bruk i dette arbeidet. I tillegg er hensynet til ulike folkegruppers rett til å bestemme over egen kultur blitt fremhevet.