St.prp. nr. 73 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Til innholdsfortegnelse

7 Tilråding

Kultur- og kirkedepartementet tilrår at Norge ratifiserer UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.