St.prp. nr. 73 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

Ratifikasjon av konvensjonen krever ikke endringer i norsk lov. Konvensjonen berører forhold som er regulert i blant annet kulturminneloven, sameloven, stadnamnlova, mållova, pliktavleveringsloven og arkivloven, og som allerede ivaretas av etablerte institusjoner på kulturfeltet som for eksempel ABM-utvikling, Kulturrådet, Rådet for folkemusikk og folkedans, Bunad- og folkedraktrådet og Arkivverket.