St.prp. nr. 83 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 4. juli 2008 å endre vedlegg IX til EØS-avtalen til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/EF om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

Ettersom gjennomføringen i norsk rett krever lovendring, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

Beslutningen i EØS-komiteen og direktiv 2007/44/EF i uoffisiell oversettelse til norsk følger som trykte vedlegg til proposisjonen.