St.prp. nr. 83 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget