St.prp. nr. 87 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av E6 på strekningane Gardermoen (Hovinmoen) – Dal og Skaberud – Kolomoen i Akershus og Hedmark

Til innhaldsliste

3 Lokalpolitisk behandling

3.1 Prinsippvedtak

I 1999 blei det etablert eit samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen i Akershus og Hedmark om utvikling av E6 frå Gardermoen til Moelv. Formålet med prosjektet var å utvikle ei firefeltsløysing for E6 og avklare om det var lokalpolitisk tilslutning til eit opplegg med delvis bompengefinansiering av utbygginga. Arbeidsdelinga mellom veg og bane skulle også avklarast.

Eit forslag til prinsippløysing for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen blei behandla av kommunane og fylkeskommunane som soknar til prosjektet vinteren 2005/2006. Forslaget skisserte ei utbygging i perioden 2007 – 2011 til ein samla kostnad på 4 200 mill. 2006-kr. I tråd med føresetnadene i St.meld. nr. 24 (2003 – 2004) vart det lagt til grunn ei statleg løyving på 1 460 mill. 2006-kr. På grunn av kostnadsauken innebar dette at om lag 65 pst. av kostnadene vart føresett finansierte med bompengar. Det vart lagt til grunn etterskotsinnkrevjing av bompengar i seks automatiske bomstasjonar. Samla takst for lette køyretøy som køyrer heile strekninga, var rekna til 52 kr.

Ullensaker, Nes, Hamar, Eidsvoll, Stange, Ringsaker og Lillehammer kommunar slutta seg til det skisserte opplegget. Eidsvoll, Stange, Ringsaker og Lillehammer kommunar meinte likevel at staten skulle finansiere 50 pst. av utbyggingskostnadene. Nannestad og Løten kommunar gjekk ikkje inn for bompengefinansiering. Gjøvik kommune uttalte seg berre om konsekvensane for rv 4.

Hedmark fylkeskommune fatta følgjande vedtak i fylkestinget 13. desember 2005:

 1. Fylkestinget viser til tidligere vedtak av 18.–19.04.2005, sak 0017/05 om Nasjonal transportplan 2006 – 2015, handlingsprogram 2006 – 2009, hvor fylkestinget aksepterte en bompengeandel på 50 pst. for utbygging av fire felts E6 på strekningen Gardermoen – Kolomoen.

 2. Fylkestinget har ingen innvendinger til et innkrevingssystem av bompenger med 6 antennepunkter forutsatt at innkreving starter på de enkelte parsellene etter at de er ferdig utbygd.

 3. Fylkestinget forventer at staten vil øke sin andel i prosjektet slik at forholdet mellom statlig andel og bompenger opprettholdes i tråd med Nasjonal transportplan.

Oppland fylkeskommune fatta følgjande vedtak i fylkesutvalet 19. desember 2005:

 1. Fylkestinget i Oppland aksepterer delvis bompengefinansiering som prinsipp for utbygging av E6 Gardermoen – Kolomoen med maksimalt 50 pst. bompengeandel uavhengig av kostnader og finansieringsløsninger.

 2. Takstnivået på ca. 52 kr på hele strekningen er akseptabel så lenge innkrevingen starter etter at ny veg er ferdigstilt.

 3. Innkreving med antennepunkter er en forbedring fra ordinære bomstasjoner, da det er en mer rettferdig ordning.

Akershus fylkeskommune fatta følgjande vedtak i fylkestinget 16. februar 2006:

 1. E6 nord for Gardermoen til Kolomoen er i dag svært ulykkesbelastet og har i tillegg store miljø- og fremkommelighetsproblemer. Det er derfor nødvendig å få utbygd denne stamvegstrekningen. Akershus fylkeskommune går derfor inn for delfinansiering med bompenger i tillegg til statlig finansiering, og forutsetter at dette bidrar til en rask utbygging.

 2. I vedtatte Nasjonal transportplan 2006 – 2015 har Stortinget lagt til grunn en 50:50 fordeling mellom bompenger og statens bidrag. Fylkestinget forventer at staten står fast på denne fordelingsnøkkelen selv om stamvegprosjektet blir mer kostbart ut i fra trafikksikkerhets- og miljømessige årsaker.

 3. Fylkestinget har ingen innvendinger til et innkrevingssystem med antennepunkter som skissert i bompengeutredningen. Det forutsettes et fleksibelt system som tar hensyn til behov for rabattordninger og lokal trafikkregulering.

 4. Akershus fylkesting ber om at det utredes tiltak som kan motvirke trafikklekkasje og økt belastning på det lokale veinettet.

 5. Det forutsettes at trafikantene gis et alternativ til bompenger ved å

  • kunne parkere på «Park-and-Ride» parkeringsplasser, med overgang til raske tog- og bussforbindelser, at

  • reisetiden og prisen for kombinert bruk av parkering og kollektivtransport er både raskere og billigere enn videre kjøring inn til Oslo med tilhørende parkering.

 6. Fylkestinget ber om at Statens vegvesen i forbindelse med utformingen av innkrevingssystemet har dialog med Datatilsynet slik at personvernhensyn ivaretas.

3.2 Vedtak om etappevis utbygging

Eit revidert forslag til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet E6 Gardermoen – Kolomoen vart sendt på høyring til Ullensaker, Eidsvoll og Stange kommunar og Akershus og Hedmark fylkeskommunar hausten 2006. Forslaget var basert på framlegging av saka for Stortinget i to omgangar. I saksframlegget var kostnadsoverslaget for alternativet med Statens vegvesen sitt forslag til val av trasé langs Mjøsa auka til 4 500 mill. 2006-kr. Meirkostnadene var føresette dekka med bompengar, som etter dette ville utgjere om lag 67 pst. Det vart også gjort greie for eit alternativ der Eidsvoll og Stange kommunar sitt ønskje om lengre tunnelar på strekninga Minnesund – Skaberud var lagt til grunn. Meirkostnadene ved ei slikt alternativ var føresette dekka med bompengar.

Ullensaker, Eidsvoll og Stange kommunar sluttar seg til det skisserte bompengeopplegget. Det blir imidlertid føresett at den statlege ramma til prosjektet blir vurdert på nytt i samband med Nasjonal transportplan for perioden 2010 – 2019. Eidsvoll kommune går dessutan inn for at det på grunn av usikre kostnader for strekninga Minnesund – Skaberud blir gitt rom for noko lengre bompengeperiode enn 15 år, anslagsvis 20 år. Stange kommune legg til grunn at heilautomatiske bomstasjonar ikkje skal vere til hinder for eit prissystem som ivaretek behov for pendlarfrådrag/rabattering på lik linje med andre bompengeprosjekt.

Hedmark fylkeskommune fatta følgjande vedtak i fylkestinget 11.–13. desember 2006:

 1. Utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Gardermoen – Kolomoen baseres på delvis bompengefinansiering med innkreving av bompenger i seks helautomatiske bomstasjoner med plassering som angitt i notat av 24.10.2006 fra Statens vegvesen.

 2. Det legges foreløpig til grunn en statlig investeringsramme for prosjektet som angitt i Nasjonal transportplan 2006 – 2015, dvs. 1 460 mill. kroner (2006-kroner). Fylkestinget registrerer at finansieringsplanen nå ligger på 33 pst. statlig andel i prosjektet. Fylkestinget vil komme tilbake til dette i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010 – 2019 fordi gjeldende Nasjonal transportplan 2006 – 2015 legger til grunn en 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel.

 3. Med foreliggende investeringskostnader, basert på Statens vegvesens basisalternativ for linjevalget langs Mjøsa, og en foreløpig statlig investeringsandel på 1 460 mill. kroner (2006-kroner), blir gjennomsnittlig bomtakst på 9 – 10 kr pr. antennepunkt og 55 – 60 kr for å kjøre hele strekningen Gardermoen – Kolomoen for lette biler og det dobbelte for tunge biler.

 4. Fylkestinget gir sin tilslutning til at anlegget på delstrekningene Hovinmoen – Dal og Skaberud – Kolomoen kan startes opp så snart Stortingets tilslutning til det foreslåtte opplegget foreligger. Fylkestinget vil komme tilbake til endelig behandling om hvordan videre utbygging vil skje når tilstrekkelig planavklaring foreligger.

 5. Fylkestinget vedtar at Hedmark fylkeskommune stiller fylkeskommunal garanti for et lån på 550 mill. kroner (2006-kroner) som bompengeselskapet «E6 Gardermoen – Moelv AS» tar opp. Det forutsettes at Akershus fylkeskommune stiller tilsvarende garanti, slik at maksimalt låneopptak for bompengeselskapet blir 1 100 mill. kroner (2006-kroner).

Akershus fylkeskommune fatta følgjande vedtak i fylkestinget 15. februar 2007:

 1. Utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Hovinmoen (Gardermoen) – Kolomoen baseres på delvis bompengefinansiering med innkreving av bompenger i seks helautomatiske bomstasjoner med plassering som angitt i notat av 24.10.2006 fra Statens vegvesen.

 2. Det legges foreløpig til grunn en statlig investeringsramme for prosjektet som angitt i Nasjonal transportplan 2006 – 2015, dvs. 1 460 mill. kroner (2006-kroner). Fylkestinget registrerer at finansieringsplanen nå ligger på 33 pst. statlig andel i prosjektet. Fylkestinget vil komme tilbake til dette i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010 – 2019 fordi gjeldende Nasjonal transportplan 2009 – 2015 legger til grunn en 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel.

 3. Med foreliggende investeringskostnader, basert på Statens vegvesens basisalternativ for linjevalget langs Mjøsa, og en foreløpig statlig investeringsandel på 1 460 mill. kroner (2006-kroner), blir gjennomsnittlig bomtakst på 9 – 10 kroner pr. antennepunkt og 55 – 60 kroner for hele strekningen Hovinmoen-Kolomoen for lette biler og det dobbelte for tunge biler.

 4. Fylkestinget gir sin tilslutning til at anlegget på delstrekningene Hovinmoen – Dal og Skaberud – Kolomoen kan startes opp så snart Stortingets tilslutning til det foreslåtte opplegget foreligger. Fylkestinget vil komme tilbake til endelig behandling om hvordan videre utbygging vil skje når tilstrekkelig planavklaring foreligger.

  Man ber om forsert oppstart for strekningen Hovinmoen – Minnesund.

 5. Akershus fylkeskommune forutsetter at mest mulig miljøvennlig trasévalg, slik at strandsonen bevares på grunn av den store usikkerheten som knytter seg til kostnadene på strekningen Minnesund – Skaberud, må det gis rom for en noe lengre periode for bompengeinnkreving, anslagsvis 20 år. Med en slik utvidelse vil merkostnadene ved å bygge 4-felts motorveg som ivaretar miljøet og den samfunnsmessige nytten av verdfulle områder, knapt merkes av den enkelte bilist.

 6. Allerede ved anleggsstart på strekningen Hovinmoen – Dal bør det iverksettes tiltak som kan motvirke trafikkulykker også i utbyggingsperioden.

 7. Akershus fylkeskommune stiller fylkeskommunal garanti for lån på 550 mill. kroner (2006-kroner) for bompengeselskapet «E6 Gardermoen-Moelv AS». Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune stiller tilsvarende garanti, slik at maksimalt låneopptak for bompengeselskapet blir 1 100 mill. kroner (2006-kroner).

Etter Samferdselsdepartementet si vurdering har Akershus og Hedmark fylkeskommunar med desse vedtaka slutta seg til eit opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging av strekningane Hovinmoen – Dal og Skaberud – Kolomoen som første etappe av utbygginga av prosjektet E6 Gardermoen – Kolomoen innafor dei økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 2006 – 2015.