Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka

Markagrensen foreslås justert 38 steder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2012

Vår ref.: 2010/2732

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) ble vedtatt 5. juni 2009.

Sikring av Markas grenser er en av hovedbegrunnelsene for å fastsette en egen lov om Marka. Dette kommer blant annet til uttrykk i markalovens formålsbestemmelse som sier at ”Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.”

Markalovens geografiske virkeområde fremgår av Miljøverndepartementets digitale kart ”markagrensen” datert 2. april 2009.

Etter markaloven § 2 annet ledd kan Kongen ved forskrift ”treffe vedtak om justering av grensen” og ”gjøre loven gjeldende for nærliggende områder som har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet”.

Miljøverndepartementet har mottatt anmodninger om grensejusteringer fra 12 kommuner: Bærum, Enebakk, Hobøl, Hole, Lier, Lunner, Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen, Ski og Skedsmo. Departementet har også mottatt private forslag til grensejusteringer. I alt har departementet mottatt 68 forslag til grensejusteringer, hvorav noen omfatter flere delområder. 42 av forslagene er innenfor justeringshjemmelen i markaloven § 2. Av disse 42 forslagene har departementet støttet eller delvis støttet 27 forslag. I selve forskriften fremkommer det at grensen foreslås justert 38 steder. Det er fordi noen av de 27 forslagene omfatter flere områder.

Forslagene behandles samlet i vedlagte høringsdokument.

Forslagene går primært ut på å ta områder ut av Marka, selv om flere kommuner også foreslår å legge enkelte mindre områder inn i Marka.

Departementet har avholdt enkeltvise møter med alle kommunene og andre som har fremmet forslag om grensejusteringer. På møtene har forslagsstillerne fått anledning til å informere nærmere om sine forslag.

Berørte grunneiere vil også ha anledning til å uttale seg om forslagene. Departementet ber kommunene videreformidle høringsbrevet til berørte grunneiere.

Høringsuttalelser sendes til [email protected]. Spørsmål kan rettes til rådgiver Katrine Myrseth i Miljøverndepartementet, tlf. 22 24 57 16. Høringsfristen er 28.06.2012.

Etter at høringsrunden er gjennomført, vil departementet kontakte kommunene der grensejustering er aktuell, og be om kartkoordinater slik at justert digitalt kart over markagrensa kan utarbeides.

I tillegg til forslagene fra kommunene, har departementet mottatt forslag fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus om å utvide Marka til å omfatte 12 nye områder. Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan det skal arbeides videre med forslagene.

Vedlagt følger høringsbrev samt utkast til forskrift.

 

Med hilsen


Lene Lyngby
ekspedisjonssjef 

 Kristin Thorsrud Teien(e.f.)
 konst. avdelingsdirektør

Adresseliste:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Buskerud fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune

Feiring Bruk AS
Bonde og småbrukarlaget
Det norske skogselskap
Den norske Jeger og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Markarådet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norskog
Oslo og Omland Friluftsråd
Sabima
WWF Norge

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Buskerud fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune

Feiring Bruk AS
Bonde og småbrukarlaget
Det norske skogselskap
Den norske Jeger og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Markarådet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norskog
Oslo og Omland Friluftsråd
Sabima
WWF Norge

 

Til toppen