Sentral arbeidsgiverfunksjon

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Departementet forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Departementet tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse, samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

For støtte og rådgivning om statlig arbeidsgiverpolitikk henvises statlige virksomheter til statens arbeidsgiverportal og statens arbeidsgiverstøtte.