Brev til arbeidsgivere og tillitsvalgte i IA-virksomheter

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd ble 25. mai 2010 enig om et felles budskap til IA-virksomhetene, ”Hva betyr ny IA-avtale for din virksomhet?”

 

 

Til arbeidsgivere og tillitsvalgte i IA-virksomheter

Hva betyr ny IA-avtale for din virksomhet?

 

Ny IA-avtale - raskere og mer effektiv oppfølging
Gode resultater i IA-arbeidet er viktig for medarbeiderne, virksomhetene og samfunnet. Mye godt arbeid har vært gjort siden den første IA-avtalen ble tegnet, men for arbeidslivet under ett er målene på langt nær nådd. Partene i arbeidslivet har likevel tro på at forsterket og fornyet innsats for å forebygge sykefravær, øke jobbnærværet og fremme et inkluderende arbeidsliv vil gi positive resultater. Derfor ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale 24. februar 2010. Avtalen løper fram til 31. desember 2013.

IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • Nytt: Arbeidet for å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet inngår i IA-avtalens overordnede mål.

De tre delmålene fra den gamle avtalen videreføres: 1. Redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. 2. Øke sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne. 3. Seks måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009.

Den nye IA-avtalen tydeliggjør og vektlegger at virksomhetene må arbeide systematisk med forebyggende HMS-arbeid. I ny avtale er det også enda sterkere fokus på raskere og mer effektiv oppfølging fra alle involverte parter for å, om mulig, få den sykmeldte tilbake i arbeid. Partene er enige om tiltak for å støtte opp under graderte sykmeldinger. God tilrettelegging i virksomhetene er viktig i denne sammenheng.

 

Samarbeidsavtalene må oppdateres
Samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene må oppdateres og tilpasses den nye IA-avtalen.

 • Nytt: Ny oppdatert samarbeidsavtale skal være klar i høst. Den nye samarbeidsavtalen vil bli lagt ut på partenes nettsteder og arbeidslivssentrene vil sende den til ledere og tillitsvalgte i virksomhetene. Gjeldende samarbeidsavtale videreføres inntil ny avtale er undertegnet.

Virksomhetene trenger ikke å vente på den nye samarbeidsavtalen for å videreutvikle IA-arbeidet. Vi oppfordrer ledere og tillitsvalgte/verneombud til å starte samarbeidet basert på innholdet i den nye IA-avtalen allerede nå.

Den nye avtaleteksten i samarbeidsavtalene bør ses i sammenheng med IA-målene på den enkelte arbeidsplass. Arbeidslivssentrene får ansvar for å oppdatere alle samarbeidsavtalene fortløpende.

 • Nytt: NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet dersom den ikke følger opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Å bli fratatt statusen som IA-virksomhet innebærer at virksomheten mister retten til å benytte IA-virkemidlene. Dette forutsetter at NAV har fulgt opp sine forpliktelser.

Virkemidler og forpliktelser på virksomhetsnivå

Følgende virkemidler for IA-virksomhetene videreføres og/eller styrkes:

 • Nytt: Det er presisert at alle IA-virksomheter skal ha en egen kontaktperson ved arbeidslivssentrene. Kontaktpersonen skal bistå både arbeidsgiver og tillitsvalgt/verneombud.
 • Tilretteleggingstilskudd 
 • Honorar til bedriftshelsetjeneste
 • Utvidet bruk av egenmelding

 

Forutsetningene for å få tilgang til disse virkemidlene er:

 • Nytt: Det skal avholdes minst to møter i året i den enkelte virksomhet hvor kun IA står på dagsorden.
 • Partene i virksomheten forplikter seg til aktiv medvirkning i IA-arbeidet.
 • Som ledd i HMS-arbeidet forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i IA-arbeidet..
 • Virksomheten skal åpne for at personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving, får prøvd sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet. Dette forutsetter at staten bistår med økonomiske og kompetansemessige tiltak, samt annen tilrettelegging.

 

Ny IA-avtale og regelverksendringer
En del av endringene som foreligger i IA-avtalens tilhørende protokoll forutsetter lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Dette gjelder bl.a. flytting av stoppunkter i oppfølgingsarbeidet, avvikling av aktiv sykmelding og legens deltagelse i dialogmøter. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. juli 2011. Vi oppfordrer likevel virksomhetene til tidligst mulig innsats i oppfølgingsarbeidet.

Avtaleteksten, samt protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen, kan du lese på www.regjeringen.no/ia 

 

Regjeringen ved arbeidsministeren
Næringslivets Hovedorganisasjon   
Landsorganisasjonen i Norge
HSH  
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter    
Akademikerne
KS       
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Staten som arbeidsgiver ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet