Aktuelt om inkluderende arbeidsliv

 • Evaluering av opplæring i arbeidsmiljøarbeid

  16.05.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Deloitte gjennomført en evaluering av Opplæring i arbeidsmiljøarbeid, som er et virkemiddel i IA-avtalen. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar for oppfølging av dette virkemiddelet.

 • Handlingsplan mot rasisme og diskriminering - ny innsats 2024–2027

  23.11.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen vil forebygge og bekjempe rasisme og etnisk diskriminering i det norske samfunnet og legger frem en ny handlingsplan som skal gjelde ut 2027.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2023

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  30.10.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppens rapport 2023 drøfter utviklingen i sykefraværet og frafall i lys av målene i IA-avtalen. Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenliknet med 2018 og frafall etter langtidssykmelding og tidligpensjonering skal reduseres.

 • IA-avtalen 2019-2024 – Rapport fra arbeidsgruppen med forslag til tiltak for å revitalisere og forsterke det lokale IA-samarbeidet

  02.08.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I avtale om forlengelse av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (2019-2022) av 2. november 2022 ble partene enige om forlengelse av avtalen fram til 31. desember 2024. I avtalen ble partene enige om at det innenfor rammene av

 • Regjeringen med viktig beskjed til ILO

  14.06.2023 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I en tale til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) understreket statssekretær Maria Walberg betydningen av et velfungerende trepartssamarbeid og sterke organisasjoner i møtet med de ulike kriser som utspiller seg på den globale arenaen.

 • Opprettar samarbeidsforum for arbeidsinkludering

  24.03.2023 Nyheit Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet og partane i arbeidslivet opprettar eit samarbeidsforum for arbeidsinkludering. Målet er å gi fleire innpass i arbeidslivet.

 • Gjeldende IA-avtale forlenges med to år og innsatsen forsterkes

  02.11.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

 • IA-avtalen 2019-2022 Erfaringskartlegging

  30.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd inviterte arbeids- og inkluderingsministeren partene i arbeidslivet til et arbeid med sikte på å inngå ny IA-avtale fra 1. januar 2023. Det ble bestemt at arbeidet skulle deles opp i en kartleggingsfase, en

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppen for IA-avtalen har vurdert måloppnåelse for målene i IA-avtalen, og drøftet status og utvikling av relevante indikatorer.

 • Prop. 4 L (2021–2022) - Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

  12.10.2021 Proposisjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Hoveddelen av endringene er nødvendige for å følge opp forslag som er fremmet i Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet. Proposisjonen inneholder også andre forslag som ikke er en del av oppfølgingen av Prop. 1 S (2021-2021). Det gjelder blant annet endringer i folketrygdloven om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk og taledefekter hos logoped og audiopedagog. Mange av forslagene ellers gjelder rettelser i henvisninger, enkelte endringer som følge av endringer i andre lover samt enkelte tekniske endringer.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2021 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  10.12.2020 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2019

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  19.12.2019 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014-2018.

 • Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

  Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe 1. mai 2019

  21.05.2019 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

 • Prop. 75 L (2018–2019) - Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  05.04.2019 Proposisjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer. Lovforslagene omfatter også presiseringer i egenmeldingsregelverket for å følge opp ny IA-avtale.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2017 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, juni 2016.

  29.06.2016 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Siden IA-avtalen ble inngått har seniorene økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Sykefraværet har vist en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag uendret siden 2012. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.