Aktuelt om inkluderende arbeidsliv

 • IA-avtalen 2019-2022 Erfaringskartlegging

  30.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd inviterte arbeids- og inkluderingsministeren partene i arbeidslivet til et arbeid med sikte på å inngå ny IA-avtale fra 1. januar 2023. Det ble bestemt at arbeidet skulle deles opp i en kartleggingsfase, en

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppen for IA-avtalen har vurdert måloppnåelse for målene i IA-avtalen, og drøftet status og utvikling av relevante indikatorer.

 • Prop. 4 L (2021–2022) - Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

  12.10.2021 Proposisjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Hoveddelen av endringene er nødvendige for å følge opp forslag som er fremmet i Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet. Proposisjonen inneholder også andre forslag som ikke er en del av oppfølgingen av Prop. 1 S (2021-2021). Det gjelder blant annet endringer i folketrygdloven om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk og taledefekter hos logoped og audiopedagog. Mange av forslagene ellers gjelder rettelser i henvisninger, enkelte endringer som følge av endringer i andre lover samt enkelte tekniske endringer.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2021 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  10.12.2020 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2019

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  19.12.2019 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014-2018.

 • Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

  Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe 1. mai 2019

  21.05.2019 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

 • Prop. 75 L (2018–2019) - Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  05.04.2019 Proposisjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer. Lovforslagene omfatter også presiseringer i egenmeldingsregelverket for å følge opp ny IA-avtale.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2017 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, juni 2016.

  29.06.2016 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Siden IA-avtalen ble inngått har seniorene økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Sykefraværet har vist en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag uendret siden 2012. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.