Aktuelt om inkluderende arbeidsliv

 • Rapport 2021 fra faggruppen for IA-arbeidet

  29.06.2021 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  IA-samarbeidets overordnede mål er et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Det skal legges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Nytt forskings- og utviklingsprogram (FoU) for eit inkluderande arbeidsliv

  14.12.2020 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Det er etablert eit nytt FoU-program under IA-avtalen som skal bidra til ny kunnskap innanfor avtalens innsatsområder. Fyrste utlysing ligg ute no.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  10.12.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Rapport 2019 fra faggruppen for IA-arbeidet

  19.12.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og er drøyt 12 prosent lavere enn da den første IA-avtalen ble inngått i 2001. Det viser faggruppen for IA-arbeidet sin rapport for 2019.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2019

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  19.12.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014-2018.

 • Nytt tiltak skal hjelpe langtidssykmeldte tilbake i jobb

  04.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Et nytt tilskudd til ekspertbistand skal kunne brukes i saker med gjentakende eller langvarig sykefravær. Ordningen trådte i kraft 1. september.

 • Lanserer sju bransjeprogrammer i IA-avtalen

  21.05.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem forslag til sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Bransjene omfatter 670 000 arbeidstakere.

 • Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

  Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe 1. mai 2019

  21.05.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

 • Prop. 75 L (2018–2019) - Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  05.04.2019 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer. Lovforslagene omfatter også presiseringer i egenmeldingsregelverket for å følge opp ny IA-avtale.

 • Ny IA-avtale fører til endringer i statsbudsjettet 2019

  01.03.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i statsbudsjettet 2019 som følge av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen 2019-2022).

 • Nett-tv

  Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

  18.12.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Presseinvitasjon: Anniken Hauglie presenterer den nye IA-avtalen

  18.12.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie inviterer til presskonferanse for å presentere innholdet i ny IA-avtale. Statsråd Monica Mæland og partene i arbeidslivet er også til stede.

 • Rapport 2018 fra faggruppen for IA-arbeidet

  29.06.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006. Dette er noen av funnene i en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen til og med 2017.

 • Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

  28.06.2017 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

 • Stabilt sykefravær og økt yrkesdeltakelse blant seniorer

  29.06.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, juni 2016.

  29.06.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Siden IA-avtalen ble inngått har seniorene økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Sykefraværet har vist en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag uendret siden 2012. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.

 • Gi unge en sjanse!

  13.11.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  En ny kampanje ber arbeidsgivere om å gi jobb til 24 300 unge med nedsatt arbeidsevne. Oppfordringen kommer fra Norges åtte største arbeidslivsorganisasjoner.