Aktuelt om inkluderende arbeidsliv

 • Nytt forskings- og utviklingsprogram (FoU) for eit inkluderande arbeidsliv

  14.12.2020 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Det er etablert eit nytt FoU-program under IA-avtalen som skal bidra til ny kunnskap innanfor avtalens innsatsområder. Fyrste utlysing ligg ute no.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  10.12.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Rapport 2019 fra faggruppen for IA-arbeidet

  19.12.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og er drøyt 12 prosent lavere enn da den første IA-avtalen ble inngått i 2001. Det viser faggruppen for IA-arbeidet sin rapport for 2019.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2019

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  19.12.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014-2018.

 • Nytt tiltak skal hjelpe langtidssykmeldte tilbake i jobb

  04.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Et nytt tilskudd til ekspertbistand skal kunne brukes i saker med gjentakende eller langvarig sykefravær. Ordningen trådte i kraft 1. september.

 • Lanserer sju bransjeprogrammer i IA-avtalen

  21.05.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem forslag til sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Bransjene omfatter 670 000 arbeidstakere.

 • Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

  Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe 1. mai 2019

  21.05.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

 • Prop. 75 L (2018–2019) - Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  05.04.2019 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer. Lovforslagene omfatter også presiseringer i egenmeldingsregelverket for å følge opp ny IA-avtale.

 • Ny IA-avtale fører til endringer i statsbudsjettet 2019

  01.03.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i statsbudsjettet 2019 som følge av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen 2019-2022).

 • Nett-tv

  Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

  18.12.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Presseinvitasjon: Anniken Hauglie presenterer den nye IA-avtalen

  18.12.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie inviterer til presskonferanse for å presentere innholdet i ny IA-avtale. Statsråd Monica Mæland og partene i arbeidslivet er også til stede.

 • Rapport 2018 fra faggruppen for IA-arbeidet

  29.06.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006. Dette er noen av funnene i en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen til og med 2017.

 • Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

  28.06.2017 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

 • Stabilt sykefravær og økt yrkesdeltakelse blant seniorer

  29.06.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, juni 2016.

  29.06.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Siden IA-avtalen ble inngått har seniorene økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Sykefraværet har vist en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag uendret siden 2012. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.

 • Gi unge en sjanse!

  13.11.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  En ny kampanje ber arbeidsgivere om å gi jobb til 24 300 unge med nedsatt arbeidsevne. Oppfordringen kommer fra Norges åtte største arbeidslivsorganisasjoner.