Forsiden

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

Dette er den første utgaven som rapporterer på målene i IA-avtalen for 2019-2022 om å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og redusere frafallet i arbeidslivet. Rapporten tar utgangspunkt i statistikk per 2019.

Faggruppens vurdering av måloppnåelsen tar utgangspunkt i noen omforente indikatorer som er valgt ut på bakgrunn av blant annet målbarhet og relevans. Faggruppen jobber med å utvikle indikatorer som skal belyse frafallsutviklingen, men disse er fortsatt under arbeid og er ikke med i rapporten for 2020.

Kort om funnene:

  • Sykefraværet hadde en liten økning i 2019, men har vært stort sett uendret de siste syv årene
  • Sykefraværet økte i fire av syv bransjer som nå er en del av bransjeprogramsatsingen
  • Det var en økende innstrømming av personer til arbeidsavklaringspenger, mens tilgangen til uføretrygd flatet ut på et historisk høyt nivå
  • Andelen sysselsatte økte fra 2018 til 2019

Rapport