Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2019

Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014–2018.

Årets rapport er noe mer avgrenset enn tidligere. Det er likevel forsøkt å ta hensyn til hvordan endringene i norsk økonomi, arbeidsmarked og demografiske utviklingstrekk påvirker måloppnåelsen. Rapporten forsøker i mindre grad enn tidligere å identifisere de ulike forklaringsfaktorene – hva skyldes IA-arbeid og hva skyldes andre faktorer.

Et viktig grunnlag for faggruppens vurdering av status og måloppnåelse for IA-avtalen er tilgjengelig statistikk som benyttes som indikatorer for de ulike målene i IA-avtalen. På grunn av det særskilte oppdraget om å legge fram en begrenset rapportering er det i liten grad tatt med nyere forskning knyttet til IA-arbeidet.

Kort om funnene:

  • Sysselsettingsandelen i 2018 økte.
  • Sykefraværet er om lag uendret siden 2012.
  • Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært om lag stabil siden 2006.
  • Seniorene står lengre i arbeid.

Rapporten