Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Faggruppen for IA-arbeidet

Faggruppen for IA-arbeidet ble etablert i 2010 for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Gruppen har ansvar for å rapportere til koordineringsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd om status og utviklingstrekk for IA-målene.

Faggruppens sammensetning

Fra og med 2015 består faggruppen av representanter for partene i arbeidslivet, Arbeids- og sosialdepartementet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Finansdepartementet. 

Mandat for faggruppen

  • Faggruppen skal hvert år rapportere på og drøfte status og utvikling i de nasjonale IA-målene og avtalens innsatsområder basert på relevant forskning og statistikk. Faggruppen skal også rapportere på og drøfte status og utvikling i avtalens mål og innsatsområder i ulike bransjer og sektorer, med et særskilt fokus på bransjer og/eller sektorer som følges opp gjennom IA-bransjeprogrammer. Dette skal presenteres i en slik form at uenighet partene imellom om faktiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet. God og relevant kunnskap om forhold av betydning for IA-avtalens mål og innsatsområder skal omtales.
  • Faggruppen skal gi innspill til utvikling av ny statistikk og nytt datagrunnlag som kan bidra til bedre rapportering på og forståelse av status og utvikling innen IA-avtalens mål og innsatsområder på ulike nivåer. Faggruppen skal gi innspill til forsknings- og utredningsoppdrag som kan bidra til kunnskapsutvikling på området.
  • Faggruppen skal i juni hvert år legge fram en rapport for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Særskilt oppdrag i 2019:

I 2019 skal faggruppens mandat konsentreres om følgende:

  • Faggruppen skal, med utgangspunkt i IA-avtalens definisjon av frafall, identifisere indikator(er) for å kunne vurdere målet om redusert frafall fra arbeidslivet.
  • Faggruppen skal i løpet av 2019 legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med et hovedfokus på 2018. Rapporteringen skal ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014–2018.

Rapporter fra faggruppen

2019

Les faggruppens rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

2018

Les faggruppens rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

2017

Les faggruppens rapport om «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk.»

2016

Les faggruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk."

2015

Les fagruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk." 

2014

Les faggruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk." 

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra fagruppen finner du på denne siden.