Faggruppen for IA-arbeidet

Faggruppen for IA-arbeidet har ansvar for å rapportere til koordineringsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd om status og utviklingstrekk for IA-målene.

Faggruppens sammensetning

Faggruppen består av representanter for partene i arbeidslivet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Finansdepartementet. 

Mandat for faggruppen

  • Faggruppen skal hvert år rapportere på og drøfte status og utvikling i de nasjonale IA-målene og avtalens innsatsområder basert på relevant forskning og statistikk. Faggruppen skal også rapportere på og drøfte status og utvikling i avtalens mål og innsatsområder i ulike bransjer og sektorer, med et særskilt fokus på bransjer og/eller sektorer som følges opp gjennom IA-bransjeprogrammer. Dette skal presenteres i en slik form at uenighet partene imellom om faktiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet. God og relevant kunnskap om forhold av betydning for IA-avtalens mål og innsatsområder skal omtales.
  • Faggruppen skal gi innspill til utvikling av ny statistikk og nytt datagrunnlag som kan bidra til bedre rapportering på og forståelse av status og utvikling innen IA-avtalens mål og innsatsområder på ulike nivåer. Faggruppen skal gi innspill til forsknings- og utredningsoppdrag som kan bidra til kunnskapsutvikling på området.
  • Faggruppen skal hvert år legge fram en rapport for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Rapporter fra faggruppen

2023

Les faggruppenes rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utrviklingstrekk»

2022

Les faggruppenes rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utrviklingstrekk»

2021

Les faggruppenes rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utrviklingstrekk»

2020

Les faggruppens rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

2019

Les faggruppens rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

2018

Les faggruppens rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

2017

Les faggruppens rapport om «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk.»

2016

Les faggruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk."

2015

Les fagruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk." 

2014

Les faggruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk." 

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra fagruppen finner du på denne siden.