Forsiden

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2015

Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, juni 2015

Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

Siden 2001 har andelen sysselsatte 55­­­­­–61-åringer økt med fem prosentpoeng, mens aldersgruppen 62–66-år har hatt en økning på hele 14 prosentpoeng. En del av økningen for de eldste skyldes pensjonsreformen fra 2011. I tillegg fortsetter andelen uføretrygdede å gå ned blant de eldre. 

Sysselsettingsandelen ned blant unge

For unge under 30 år har utviklingen gått i motsatt retning. Sysselsettingsandelen blant unge i alderen 20–24 år har hatt en underliggende nedadgående trend gjennom IA-perioden fra 2001 fram til i dag. For 25–29-åringene har nedgangen først og fremst kommet etter finanskrisen. Nedgangen skyldes bl.a. økt overgang til utdanning, at færre unge kombinerer utdanning med deltidsjobb samt økt konkurranse om jobbene som følge av høy innvandring. Samtidig har antallet unge registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne økt de siste årene. 

Sammenliknet med andre land er det færre norske ungdommer som blir stående varig utenfor både utdanning og arbeid, men det er en tendens til at denne gruppen øker noe, også i Norge. Mange unge som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående opplæring. Rapporten peker på at høy arbeidsinnvandring i en tid med svakere sysselsettingsutsikter, kan føre til økt konkurranse om jobbene og gjøre det mer krevende å inkludere utsatte grupper som ungdom med svake kvalifikasjoner, personer med helseutfordringer og andre innvandrere. 

Reduksjon i sykefravær

Et sentralt mål i avtalen er å oppnå en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. De sesongjusterte tallene viser at fraværet i 4. kvartal 2014 var 11,5 prosent lavere enn i 2. kvartal 2001.Innen flere næringer har nedgangen vært på 20 prosent eller mer.

Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet

I avtaleperioden 2014–2018 er arbeidsmiljø blitt løftet fram i målformuleringen til IA-avtalen. Rapporten har derfor en egen omtale av arbeidsmiljøets betydning for sykefraværsutviklingen. I et europeisk perspektiv er arbeidsmiljøet i Norge bra, og de fleste arbeider under gode arbeidsmiljøforhold. Rapporten peker på at det i mannsdominerte yrkesgrupper er arbeidsmiljø- og helseutfordringer innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og transport. I kvinnedominerte yrkesgrupper er utfordringene størst innenfor helse- og sosialtjenester og overnatting. I disse gruppene er forebyggingspotensialet særlig stort. Rapporten viser til nyere studier som tallfester arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og avgang fra jobb. Et systematisk forebyggende HMS-arbeid er viktig for å hindre frafall og inkludere utsatte grupper i norsk arbeidsliv. 

Oppfølging av sykmeldte gir lavere sykefravær

Rapporten omtaler også resultater fra nyere forskning om effekter av oppfølging av sykmeldte. Disse viser at forsterket oppfølging av sykmeldte og en mer konsekvent praktisering av regelverket fører til lavere sykefravær og færre overganger til andre helserelaterte ytelser. 

Les rapporten

 

Hele rapporten kan du lese her (PDF)

Tallgrunnlag for figurer

Tallgrunnlaget for figurene i rapporten kan lastes ned her (Excel)