Historisk arkiv

Flere eldre inkluderes – mens flere unge står utenfor arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Rapport fra faggruppen for IA-avtalen

Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

Siden 2001 har andelen sysselsatte 55­­­­­–61-åringer økt med fem prosentpoeng, mens aldersgruppen 62–66-år har hatt en økning på hele 14 prosentpoeng. En del av økningen for de eldste skyldes pensjonsreformen fra 2011. I tillegg fortsetter andelen uføretrygdede å gå ned blant de eldre.

For unge under 30 år har utviklingen gått i motsatt retning. Sysselsettingsandelen blant unge i alderen 20–24 år har hatt en underliggende nedadgående trend gjennom IA-perioden fra 2001 fram til i dag. For 25–29-åringene har nedgangen først og fremst kommet etter finanskrisen.

Faggruppens rapport

Les mer om funnene i faggruppens statusrapport her