Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2023

Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

Faggruppens rapport 2023 drøfter utviklingen i sykefraværet og frafall i lys av målene i IA-avtalen. Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenliknet med 2018 og frafall etter langtidssykmelding og tidligpensjonering skal reduseres.

Kort om funnene:

  • Utviklingen i sykefravær og frafall gjennom 2022 må forstås i lys av innvirkningen pandemien hadde både på sysselsetting, arbeidsvilkår og sykdom i befolkningen.
  • I starten av 2022 var samfunn og arbeidsliv underlagt restriksjoner som følge av covid-19. På tross av gradvise lettelser i restriksjoner og høyere vaksineringsgrad i befolkningen, bidro pandemien til sykdom og sykefravær generelt, og til fortsatt krevende arbeidsforhold i noen sektorer i arbeidslivet gjennom året.
  • I løpet av 2018-2022 har det vært en positiv utvikling i antall og andel sysselsatte. Samtidig har antall mottakere av helserelaterte ytelser og antall tapte årsverk knyttet til mottak av helserelaterte ytelser økt.
  • Sykefraværsprosenten var i 2022 på 6,8 prosent, og økte fra 2021 til 2022. Målet i IA-avtalen er en reduksjon på 10 prosent sammenliknet med 2018. Fra 2018 til 2022 har sykefraværet økt med 19 prosent.
  • I perioden 2018-2022 er det en dobling (fra 7 til 14 prosent) i syke­fravær grunnet sykdommer i luftveiene (inkludert covid-19-diagnoser). Pandemien kan ha påvirket diagnosepraksis ved sykmeldinger.
  • Muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser står for over halvparten av legemeldte syke­fraværsdagsverk. Over tid er det registrert en viss nedgang i muskel- og skjelettlidelser som andel av det totale sykefraværet, og en økning i andelen med psykiske lidelser.
  • Indikatoren som viser frafall etter langtidssykmelding som andel av langtidssykmeldte er lavere i 2022 enn i 2018, mens indikatoren som viser frafallet som andel av alle ansatte er uforandret i samme periode.
  • Frafall ved tidligpensjonering som andel av ansatte i alderen 62–66 år har hatt en svakt fallende trend fra 2018 til 2022, med unntak i 2020 da frafallet var høyere enn i resten av perioden.
  • Antallet nye mottakere av AAP og uføretrygd gir også informasjon om utviklingen i frafallet. Det var om lag uendret antall nye AAP-mottakere i 2022, men antallet nye mottakere har vært på historisk høye nivåer de siste fire årene.